Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu buổi sáng của Giáo viên thực hiện từ 12-11-2018
Chia sẻ :
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Bùi Hiền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A10-Sinh 10A4-CN 12A1-Sinh 12A2-Sinh  
Tiết 2 10A3-Sinh 12A1-Sinh 10A5-CN      
Tiết 3 10A4-Sinh   10A5-Sinh 10A1-Sinh    
Tiết 4 12A2-Sinh 10A2-Sinh   12A10-Sinh    
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Lê Huệ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A10   10A8-CN 10A8-Sinh 12A4-Sinh 10A7-Sinh
Tiết 2     10A9-Sinh   10A9-CN 10A10-Sinh
Tiết 3 12A8-Sinh   12A8-Sinh      
Tiết 4 10A10-CN   12A4-Sinh     10A6-Sinh
Tiết 5           10A10
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tr.Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A6     11A8-Sinh    
Tiết 2 10A6-CN 12A3-Sinh   10A7-CN 11A6-Sinh  
Tiết 3       12A3-Sinh 11A9-Sinh 12A6-Sinh
Tiết 4 12A7-Sinh         11A10-Sinh
Tiết 5 11A7-Sinh     12A6-Sinh 12A7-Sinh 12A6
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Ngô Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A1          
Tiết 2 11A3-Sinh     10A1-CN   11A2-Sinh
Tiết 3         11A5-Sinh 10A2-CN
Tiết 4 12A9-Sinh 11A4-Sinh     12A5-Sinh 12A9-Sinh
Tiết 5   12A5-Sinh   10A3-CN 11A1-Sinh 11A1
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Đ.Dương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A5 10A5      
Tiết 2 10A4   10A4      
Tiết 3       10A4    
Tiết 4       10A5    
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Hưng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A4 11A1   11A1  
Tiết 2 11A10   11A10 11A1 11A10  
Tiết 3     11A4   11A4  
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Quế
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A9 12A7   12A9    
Tiết 2       12A7   12A9
Tiết 3     12A9     12A7
Tiết 4            
Tiết 5           12A9
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Lại Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A10         10A10
Tiết 2 12A3          
Tiết 3 10A9         12A3
Tiết 4   10A10       12A10
Tiết 5 12A10 12A10   10A9 10A10 12A10
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Huyền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A7 11A7 11A7   11A7 12A8
Tiết 2   12A8     12A8  
Tiết 3     12A2      
Tiết 4   11A5 11A5   11A5 12A2
Tiết 5           11A7
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tr.Huệ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A6 12A1   10A6    
Tiết 2   12A5   12A5    
Tiết 3 10A6 10A8       10A8
Tiết 4 12A5     10A7    
Tiết 5 10A7 10A7 10A6 12A1   10A6
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Xanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A2     11A2  
Tiết 2         12A6  
Tiết 3   11A9 12A6 11A3    
Tiết 4 11A8 12A4 11A2 11A9 11A3  
Tiết 5 12A6 11A3 12A4 12A4 11A8  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thu_Hóa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A6 10A2   11A6  
Tiết 2         10A1  
Tiết 3            
Tiết 4   10A1 10A3   10A2  
Tiết 5 10A1 10A3 11A6 10A2 10A3  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thơ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 11A6 11A5       11A5
Tiết 3 11A5 12A5   12A5   11A6
Tiết 4 11A5 12A5   11A6   11A6
Tiết 5            
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Xuân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A8 10A8 12A9     12A10
Tiết 2 12A9   12A10     12A10
Tiết 3 12A9 12A8 10A8      
Tiết 4   12A8 10A8 12A8   10A8
Tiết 5           10A8
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Ninh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A10 11A9 11A10 11A10   12A6
Tiết 2 11A9 11A10   12A6    
Tiết 3   11A10   12A6   11A9
Tiết 4           11A9
Tiết 5           11A10
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  V.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A3   12A3   11A3 12A3
Tiết 2 11A4   11A3   11A3 12A3
Tiết 3 12A2          
Tiết 4     11A4   12A2 11A4
Tiết 5 11A3 12A3 11A4   12A2 12A3
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thủy_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A7          
Tiết 2   12A7       10A6
Tiết 3 12A1 12A7     10A7 10A6
Tiết 4 12A1   10A7   12A7  
Tiết 5   10A6 10A7   12A1 12A7
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A2 10A4   11A2 10A4 11A1
Tiết 2 11A1 11A2   10A5 10A4 10A5
Tiết 3 11A1 11A2   10A5 11A1 11A2
Tiết 4            
Tiết 5           11A2
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thịnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A8          
Tiết 2 10A10 11A8     11A8 11A8
Tiết 3 10A10 11A7   11A8 10A9 11A8
Tiết 4   10A9   10A10 11A7  
Tiết 5 10A9 10A9   11A7 11A7 11A8
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  B.Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A4       10A3 10A2
Tiết 2 10A1       10A3  
Tiết 3           12A4
Tiết 4 10A2       10A1 12A4
Tiết 5 10A2 12A4 10A3   10A1 12A4
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tạo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A2 12A2 12A3   10A9
Tiết 2   12A2 12A3     10A9
Tiết 3 12A3 10A9 12A3      
Tiết 4       10A9   12A3
Tiết 5 12A2     12A2    
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A5 12A5 11A7   12A5
Tiết 2 12A5     11A7   12A5
Tiết 3 11A7         11A7
Tiết 4 11A7          
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Út
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A8   12A8 10A2 12A8 12A4
Tiết 2 10A2   12A8   10A2 12A4
Tiết 3 12A4     12A8 10A2 12A8
Tiết 4       12A4 12A4  
Tiết 5           12A8
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Minh_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A4          
Tiết 2            
Tiết 3 12A6         11A4
Tiết 4 11A4 12A6     12A6 12A6
Tiết 5 11A4 11A4   11A4 12A6 11A4
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A3          
Tiết 2     10A3      
Tiết 3 12A10   10A3 12A10 12A10  
Tiết 4 12A10     10A8 10A3 10A3
Tiết 5 10A8   12A10 10A8 10A8 10A3
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Lê Hiền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 11A2     11A3 11A1  
Tiết 3 11A3 11A3   11A2 11A3  
Tiết 4 11A3 11A2   11A1 11A2  
Tiết 5 11A1 11A1   11A1 11A2  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Lan_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A6          
Tiết 2   12A9     12A9  
Tiết 3   12A9 11A6      
Tiết 4     12A9   11A6  
Tiết 5   11A6 12A9 11A6 11A6 11A6
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Oanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A5   11A5 11A5 11A5  
Tiết 2 11A5   10A10 10A10 11A5  
Tiết 3 11A10   10A10 11A10 11A10  
Tiết 4 11A10   11A10   10A10  
Tiết 5           11A5
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A5       12A7 10A4
Tiết 2 12A7         10A4
Tiết 3         10A5  
Tiết 4 10A5   12A7   10A5 10A5
Tiết 5 10A4 12A7 12A7   10A4 10A5
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A1 10A7 12A1   10A7  
Tiết 2 12A1 10A6     10A7  
Tiết 3   12A1 10A6   10A6  
Tiết 4 10A7 12A1 10A6   12A1  
Tiết 5           12A1
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 11A8          
Tiết 3 11A8   11A8   11A8  
Tiết 4     11A9      
Tiết 5 11A9 11A8 11A9 11A9 11A9  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Dự
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A1 10A1-Tin   10A5-Tin 10A1-Toán 10A1-Toán
Tiết 2   10A1-Toán        
Tiết 3   10A1-Toán       10A5-Tin
Tiết 4           10A1-Tin
Tiết 5           10A1
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Lê Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2     11A6   12A4  
Tiết 3 11A4 12A3   11A7    
Tiết 4 11A6 11A7 12A1 11A4 11A8  
Tiết 5 11A8 11A5 12A2 11A5 12A5  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tr.Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A10     10A9  
Tiết 2   10A8     11A9  
Tiết 3       10A10    
Tiết 4 10A6 10A7   11A10 10A8  
Tiết 5 11A10 11A9 10A9 10A7 10A6  
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tráng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A9 12A6 11A3   11A2
Tiết 2   11A1   12A10   11A3
Tiết 3     12A7     11A1
Tiết 4       11A2   12A8
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thắng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A4          
Tiết 2   10A3   10A3    
Tiết 3       10A2    
Tiết 4   10A4   10A4    
Tiết 5   10A2       10A4
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Bình_Lí
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A6 12A7   11A5
Tiết 2     12A4 11A5   12A6
Tiết 3 12A7 12A4 11A5      
Tiết 4 12A4 11A6 12A6     12A7
Tiết 5 11A6 12A6        
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Minh_Lí
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A3-Lí   11A4-Lí  
Tiết 2     11A4-Lí   11A2-Lí  
Tiết 3     11A2-CN 11A4-Lí    
Tiết 4         11A1-CN  
Tiết 5 11A2-Lí   11A2-Lí 11A3-Lí 11A3-Lí  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Phượng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A2     10A1    
Tiết 2 12A2     10A2    
Tiết 3 10A2     12A2 12A2 12A9
Tiết 4 10A1     12A9 12A9  
Tiết 5     10A1   10A2 10A2
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Ngọc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A7 11A8   10A7 11A8 11A7
Tiết 2 10A7     10A8   10A8
Tiết 3         11A7 10A7
Tiết 4       11A7    
Tiết 5           10A7
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Công Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   10A5     10A5  
Tiết 3     12A10   12A8  
Tiết 4   12A10 12A8   10A4  
Tiết 5 10A5 10A4 10A4 12A8 12A10  
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  P.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A5       12A5 10A3
Tiết 2         12A1 12A1
Tiết 3 10A3       10A3  
Tiết 4 12A3         12A5
Tiết 5 12A1   12A5   12A3 12A5
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Phương_Lí
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A1 10A9 11A1    
Tiết 2     10A6 10A9    
Tiết 3   10A6        
Tiết 4 10A9   11A1 10A6    
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Bùi Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A9     11A9
Tiết 2            
Tiết 3     11A10      
Tiết 4   11A9 10A10      
Tiết 5   10A10 10A10 11A10 11A10  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A7     11A4
Tiết 2 11A7   11A8     11A6
Tiết 3 11A9          
Tiết 4   11A10 11A3      
Tiết 5 12A8 12A9 11A5 12A10    
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Hoan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A4      
Tiết 2 12A6   12A5 12A2 12A3  
Tiết 3         12A1  
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tr.Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A3 12A2   12A2
Tiết 2 10A5 10A4 12A1     12A2
Tiết 3 10A5 10A4   12A1   12A1
Tiết 4 10A3 10A3 10A4 12A1   10A4
Tiết 5 10A3 12A2 10A5 10A5    
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  V.Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A9     12A10 11A9  
Tiết 2     12A9 11A9 12A10 11A9
Tiết 3       11A9   11A10
Tiết 4     12A10   11A10  
Tiết 5     11A10 12A9 12A9 11A9
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Ng.Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A2 10A1 11A6 10A2  
Tiết 2   11A6 10A1 11A4 11A4  
Tiết 3   11A4     11A6  
Tiết 4     10A2 11A5    
Tiết 5 11A5 10A1 10A2 10A1 11A5  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Phương_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A3   12A4 12A3  
Tiết 2   11A3 11A1      
Tiết 3 11A2   11A3 11A1    
Tiết 4   11A1 12A3 12A3    
Tiết 5 12A4 11A2 12A3 11A2 12A4  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thúy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A9   10A10   10A10  
Tiết 2 10A9       10A10  
Tiết 3     10A9     10A10
Tiết 4 12A6   12A5 12A6 10A9  
Tiết 5 12A5   12A6 12A5 10A9 10A9
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thủy_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       12A8   12A7
Tiết 2 12A8   12A7 10A6 10A6 12A8
Tiết 3 10A8   10A7 10A6 10A8  
Tiết 4 10A8       10A7 10A7
Tiết 5 10A6   10A8 12A7 10A7  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  TG_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2     11A7      
Tiết 3   11A8 11A7      
Tiết 4   11A8 11A8      
Tiết 5   11A7 11A8      
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Sáu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 12A10 10A10   11A10 10A8  
Tiết 3 10A7 12A6 11A9 12A9 12A6  
Tiết 4 12A8 12A7 10A9 12A7 12A10  
Tiết 5 12A9 10A8 12A8 10A6    
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 12A4   11A2 12A3   10A2
Tiết 3 12A5 10A3 10A1 12A4   12A2
Tiết 4 11A1 12A2   12A5   12A1
Tiết 5 12A3 10A5 12A1 10A4    
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  TG_Sử
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A4     11A8
Tiết 2     11A5     11A7
Tiết 3            
Tiết 4     11A6      
Tiết 5     11A3      
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       12A6 12A9 10A8
Tiết 2 10A8     11A8 11A7 11A10
Tiết 3 11A6     10A9 12A7 12A10
Tiết 4 11A9         10A9
Tiết 5 10A10     10A10 12A8  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A2          
Tiết 2     12A2 11A2   10A1
Tiết 3 10A1 10A2 10A4 10A3   10A3
Tiết 4 10A4     10A2   11A3
Tiết 5   12A1 11A1 12A3   12A2
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Hồng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A6     10A5 10A6
Tiết 2   12A4       10A7
Tiết 3   10A7     12A5  
Tiết 4   10A5     11A4 11A5
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  P.Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A3 10A7 12A5 10A6  
Tiết 2   10A9   12A1    
Tiết 3   12A2 12A4   10A10  
Tiết 4   10A8        
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A3 12A6        
Tiết 2   12A10       11A1
Tiết 3   11A5     12A9 11A3
Tiết 4 11A2          
Tiết 5 12A7 12A8     11A4 11A3
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       10A4    
Tiết 2     10A2      
Tiết 3       11A6 10A1  
Tiết 4       10A3 11A9  
Tiết 5   11A10 11A7 11A8 10A5  
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Cảnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A8 12A10 11A9 12A10 12A9
Tiết 2   11A9   12A8   12A7
Tiết 3       12A7    
Tiết 4   12A9   11A8   11A8
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Ngần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A4     12A6 11A3
Tiết 2   11A4 12A6 11A6 12A5 11A4
Tiết 3   11A6 12A5 11A5 12A4 11A5
Tiết 4     11A7 11A3   11A7
Tiết 5            
   
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Diệp
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A9 10A6 10A9 10A8 12A1
Tiết 2   10A7 10A8   12A2  
Tiết 3     12A1 10A7 12A3  
Tiết 4   12A3 12A2   10A6  
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A3   10A3   10A5
Tiết 2   10A2   10A4    
Tiết 3   10A5       10A4
Tiết 4           10A2
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Khải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A5 11A8 11A4 12A1 11A6
Tiết 2   11A7   12A4    
Tiết 3   11A1       12A5
Tiết 4   11A3   12A2 12A3 11A2
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Đỗ Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   12A6 10A7 12A9 12A7 10A3
Tiết 3   12A10 10A2 10A8 10A4 10A9
Tiết 4   10A6 10A5 10A1 12A8 10A10
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  Tam
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A10-TD 11A2-TD 10A10-TD 11A10-QPAN 11A10-TD
Tiết 2     11A9-QPAN      
Tiết 3   10A10-TD 11A1-TD   11A2-TD 10A1-TD
Tiết 4     10A1-TD     11A1-TD
Tiết 5            
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 2869   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :