Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu buổi sáng của Học sinh thực hiện từ 03-12-2018
Chia sẻ :
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin T.Anh Toán Toán
Tiết 2 Văn Toán T.Anh CN Hóa Địa
Tiết 3 Địa Toán Sử Sinh GDCD TD
Tiết 4 Hóa TD QPAN Văn Tin
Tiết 5 Hóa T.Anh T.Anh Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Hóa Toán T.Anh Văn
Tiết 2 Toán TD GDCD Toán Sử
Tiết 3 Địa QPAN Tin Toán CN
Tiết 4 Văn Sinh T.Anh Địa Hóa TD
Tiết 5 Văn Tin T.Anh Hóa SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD T.Anh TD Văn
Tiết 2 Sinh Tin Toán Tin Văn QPAN
Tiết 3 Sử Toán Địa Địa
Tiết 4 T.Anh T.Anh Hóa GDCD Toán Toán
Tiết 5 T.Anh Hóa Văn CN Hóa SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn CN GDCD Văn Toán
Tiết 2 Hóa T.Anh Hóa TD Văn Toán
Tiết 3 Sinh T.Anh Địa Hóa QPAN TD
Tiết 4 Địa Tin T.Anh Tin T.Anh
Tiết 5 Toán Sử Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa Tin Địa TD
Tiết 2 T.Anh CN Văn Văn
Tiết 3 T.Anh TD Sinh Văn Toán Tin
Tiết 4 Toán Địa QPAN Hóa Toán Toán
Tiết 5 Sử T.Anh T.Anh GDCD SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa TD Hóa GDCD Địa
Tiết 2 CN Toán T.Anh T.Anh Văn
Tiết 3 Hóa Toán T.Anh Toán Văn
Tiết 4 Tin QPAN Toán TD Sinh
Tiết 5 T.Anh Văn Hóa Sử Tin SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán GDCD Toán Sinh
Tiết 2 TD QPAN CN Toán Địa
Tiết 3 Sử Địa T.Anh TD Văn
Tiết 4 Toán Tin Văn Hóa T.Anh T.Anh
Tiết 5 Hóa Hóa Văn Tin T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn CN Sinh TD Địa
Tiết 2 Địa Tin TD Sử
Tiết 3 T.Anh Hóa Văn QPAN T.Anh Hóa
Tiết 4 T.Anh GDCD Văn Toán Tin Văn
Tiết 5 Toán Sử T.Anh Toán Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD TD Tin Toán
Tiết 2 T.Anh GDCD Sinh CN Toán
Tiết 3 Hóa Toán T.Anh Địa Văn QPAN
Tiết 4 Văn Sử Toán T.Anh Địa
Tiết 5 Văn Văn Tin Hóa T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  10A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin T.Anh TD T.Anh Hóa
Tiết 2 Văn Sử Toán Toán T.Anh Sinh
Tiết 3 Văn TD Toán Tin GDCD T.Anh
Tiết 4 CN Hóa Văn Toán QPAN
Tiết 5 Địa Địa Hóa SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa Văn
Tiết 2 Văn Tin T.Anh Hóa Toán GDCD
Tiết 3 Văn QPAN TD T.Anh Văn Tin
Tiết 4 Sử T.Anh Toán CN TD
Tiết 5 Toán Toán Địa Toán Sinh SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa TD Văn Hóa Tin
Tiết 2 Toán Văn Sử Địa Sinh
Tiết 3 T.Anh Văn CN Toán TD Văn
Tiết 4 GDCD Toán Hóa Tin Toán QPAN
Tiết 5 T.Anh T.Anh Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Tin Văn TD
Tiết 2 Sinh T.Anh Văn Toán Văn Tin
Tiết 3 Toán Toán CN Hóa Toán GDCD
Tiết 4 Toán QPAN T.Anh TD Hóa Địa
Tiết 5 Văn Hóa Sử SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Sử QPAN CN
Tiết 2 Văn TD T.Anh T.Anh TD
Tiết 3 Tin T.Anh Hóa Hóa Toán
Tiết 4 Toán Sinh Văn Tin Địa Văn
Tiết 5 Toán Toán Văn Toán GDCD SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QPAN Toán Toán Toán
Tiết 2 Toán Văn Sử Toán Văn
Tiết 3 Văn GDCD TD Sinh TD
Tiết 4 Văn Hóa Hóa T.Anh Hóa Địa
Tiết 5 T.Anh Tin CN Tin T.Anh SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa T.Anh Hóa QPAN
Tiết 2 Văn T.Anh Tin TD Sinh CN
Tiết 3 Địa TD Toán GDCD T.Anh Văn
Tiết 4 Tin Sử Văn Toán Văn
Tiết 5 Toán Hóa Toán Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa Toán Hóa
Tiết 2 CN QPAN T.Anh Toán Địa Sử
Tiết 3 Toán Văn T.Anh Tin Toán
Tiết 4 Toán Tin TD Văn TD
Tiết 5 Sinh T.Anh GDCD Văn Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QPAN Sinh Sử
Tiết 2 Toán Văn CN Địa Văn Văn
Tiết 3 Toán T.Anh Toán Văn Toán Văn
Tiết 4 Hóa T.Anh T.Anh TD Tin TD
Tiết 5 Tin Toán T.Anh GDCD Hóa SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn TD T.Anh
Tiết 2 Văn TD QPAN T.Anh Tin T.Anh
Tiết 3 CN Hóa Sử T.Anh Sinh Văn
Tiết 4 Địa Toán Hóa GDCD Văn
Tiết 5 Toán Tin Toán Toán Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  11A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Văn Văn QPAN TD
Tiết 2 Hóa Văn Hóa Sử Hóa Địa
Tiết 3 Toán Văn Toán Toán T.Anh
Tiết 4 Toán CN Toán Tin T.Anh Sinh
Tiết 5 Tin GDCD T.Anh SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán Sinh QPAN TD
Tiết 2 Toán Sinh T.Anh GDCD
Tiết 3 Văn Toán TD T.Anh CN T.Anh
Tiết 4 Văn Toán Tin T.Anh Toán Sử
Tiết 5 Địa Sử Hóa Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán T.Anh Sinh T.Anh
Tiết 2 Toán Địa CN TD T.Anh
Tiết 3 Văn GDCD Hóa Sử
Tiết 4 Sinh Sử TD QPAN Văn Hóa
Tiết 5 Toán T.Anh Tin Toán Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Văn Toán T.Anh Văn
Tiết 2 Hóa Sinh Toán Sử CN Văn
Tiết 3 Toán Tin Toán Sinh TD Hóa
Tiết 4 TD T.Anh T.Anh QPAN Toán
Tiết 5 Sử Văn T.Anh Địa SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD CN T.Anh Sinh Toán
Tiết 2 Sử Địa QPAN Tin Toán
Tiết 3 Toán GDCD Sử TD Văn
Tiết 4 Hóa Sinh Toán Toán Văn
Tiết 5 T.Anh Văn Hóa Hóa T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán GDCD Toán
Tiết 2 Toán Hóa CN Hóa TD Toán
Tiết 3 Sử Văn TD Văn Địa QPAN
Tiết 4 Hóa Văn T.Anh Sử Sinh
Tiết 5 T.Anh Sinh T.Anh Tin SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Tin Địa TD Văn
Tiết 2 CN QPAN TD Văn Hóa
Tiết 3 Toán Sử Hóa Văn Sử Sinh
Tiết 4 T.Anh Toán T.Anh Toán Toán
Tiết 5 Hóa T.Anh Sinh Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa CN Toán T.Anh
Tiết 2 Toán Văn T.Anh Hóa QPAN TD
Tiết 3 Văn Tin TD Địa Hóa
Tiết 4 Sinh Sử Toán Sử Văn
Tiết 5 GDCD Toán Toán T.Anh Sinh SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Toán T.Anh Toán Hóa
Tiết 2 T.Anh Hóa Toán TD Hóa T.Anh
Tiết 3 Sinh Văn Sinh Toán Toán
Tiết 4 Sử Văn Văn QPAN Tin
Tiết 5 CN GDCD Sử Địa SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin Văn Hóa Địa TD
Tiết 2 Văn Toán T.Anh QPAN Toán Hóa
Tiết 3 Văn Toán Hóa Sử GDCD
Tiết 4 Sinh TD Toán Sinh
Tiết 5 Sử CN Toán T.Anh T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 03-12-2018
  12A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh TD T.Anh TD Văn
Tiết 2 Sử GDCD Văn Tin T.Anh Văn
Tiết 3 Toán QPAN Toán Toán Địa
Tiết 4 Toán T.Anh Sinh Sử Hóa
Tiết 5 Hóa Hóa Toán CN SH
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 9598   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :