Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu buổi sáng, thực hiện từ ngày 07/9/2020
Chia sẻ :
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Út
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A5   12A4   12A4  
CC   Toán   Toán  
Tiết 2   11A5       Cả trường
  Toán       Trực Ban
Tiết 3 12A4   11A5      
Toán   Toán      
Tiết 4 11A5   11A5     12A4
Toán   Toán     Toán
Tiết 5           11A5
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Minh_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A7   11A10 10A8  
  Toán   Toán Toán  
Tiết 2   Cả trường     10A7 10A8
  Trực Ban     Toán Toán
Tiết 3 10A7 11A10       11A10
Toán Toán       Toán
Tiết 4   10A8        
  Toán        
Tiết 5 11A10          
Toán          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Dự
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A1     12A1    
CC     Toán    
Tiết 2 12A1     12A1    
Toán     Toán    
Tiết 3 12A1     12A4    
Tin     Tin    
Tiết 4           12A1
          Toán
Tiết 5 12A5         12A1
Tin         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A3     12A9   12A3
CC     Toán   Toán
Tiết 2           12A3
          Toán
Tiết 3 12A3          
Toán          
Tiết 4 12A9 12A3 12A9     12A9
Toán Toán Toán     Toán
Tiết 5       Cả trường   12A3
      Trực Ban   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hiền_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A2 11A3   11A1  
  Toán Toán   Toán  
Tiết 2   11A3 11A2 11A1 11A2  
  Toán Toán Toán Toán  
Tiết 3       11A2    
      Toán    
Tiết 4   11A1 11A1   11A3  
  Toán Toán   Toán  
Tiết 5       11A3    
      Toán    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Lan_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A2     12A6  
  Toán     Toán  
Tiết 2   12A6        
  Toán        
Tiết 3   12A6   12A2 12A2  
  Toán   Toán Toán  
Tiết 4 10A10 10A10     10A10  
Toán Toán     Toán  
Tiết 5 12A2     12A6    
Toán     Toán    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  H.Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A5          
CC          
Tiết 2         10A9  
        Toán  
Tiết 3 10A4       12A5 10A4
Toán       Toán Toán
Tiết 4 12A5   10A9   10A4 12A5
Toán   Toán   Toán Toán
Tiết 5 10A9     12A5   12A5
Toán     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Tạo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A6 11A4 10A5    
  Toán Toán Toán    
Tiết 2 11A6 11A4   11A6    
Toán Toán   Toán    
Tiết 3 11A4   10A5      
Toán   Toán      
Tiết 4 10A5   11A6 11A4    
Toán   Toán Toán    
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thu_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A7     11A7
    Toán     Toán
Tiết 2     12A7     12A7
    Toán     Toán
Tiết 3         12A7  
        Toán  
Tiết 4   11A7     11A7  
  Toán     Toán  
Tiết 5       12A7    
      Toán    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A8 10A6   11A8  
  Toán Toán   Toán  
Tiết 2   11A9        
  Toán        
Tiết 3 11A8 10A6 11A8   11A9  
Toán Toán Toán   Toán  
Tiết 4 11A9   11A9   10A6  
Toán   Toán   Toán  
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A10 12A10       10A2
CC Toán       Toán
Tiết 2 12A10          
Toán          
Tiết 3     10A2     10A1
    Toán     Toán
Tiết 4 10A1   10A1   12A10 12A10
Toán   Toán   Toán Toán
Tiết 5 10A2         12A10
Toán         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  V.Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A3       10A3  
CC       Toán  
Tiết 2 10A3         10A3
Toán         Toán
Tiết 3            
           
Tiết 4 12A8   12A8     12A8
Toán   Toán     Toán
Tiết 5       12A8   10A3
      Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Bình_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A10 10A4 12A9  
     
Tiết 2     10A4 12A6 10A5  
     
Tiết 3     12A9      
         
Tiết 4     12A6 12A10    
       
Tiết 5       10A5    
         
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Minh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       11A1 11A6  
       
Tiết 2     11A6     11A3
       
Tiết 3       11A8 11A3  
       
Tiết 4   11A8     11A1  
       
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Phượng_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A2     10A6    
CC        
Tiết 2   12A1     12A1  
       
Tiết 3 12A2         10A6
       
Tiết 4 10A8 12A2     10A8  
     
Tiết 5 Cả trường         12A2
Trực Ban         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Ngọc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A7 12A7       10A7
CC      
Tiết 2       12A8    
         
Tiết 3   10A7     Cả trường 12A7
      Trực Ban
Tiết 4   10A3     12A8 10A3
     
Tiết 5           12A7
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  C.Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A2 12A5        
CC        
Tiết 2            
           
Tiết 3 12A5 12A4        
       
Tiết 4 11A2 11A5     11A2 11A5
   
Tiết 5 12A4         11A2
        SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  B.Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A10 Cả trường       11A10
CC Trực Ban      
Tiết 2           10A10
         
Tiết 3   10A9 10A10     10A9
     
Tiết 4            
           
Tiết 5       11A10   10A10
        SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Phương_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A2   10A1    
       
Tiết 2 11A9     11A4   10A1
     
Tiết 3           11A4
         
Tiết 4 10A2         11A9
       
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Linh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A7   12A3 11A7    
CC      
Tiết 2            
           
Tiết 3     11A7     12A3
       
Tiết 4            
           
Tiết 5           11A7
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Dương_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           12A5
          Hóa
Tiết 2           12A5
          Hóa
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Quế
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1         10A5 12A10
        Hóa Hóa
Tiết 2       10A8    
      Hóa    
Tiết 3   10A8       12A1
  Hóa       Hóa
Tiết 4   12A1   10A5    
  Hóa   Hóa    
Tiết 5       12A10    
      Hóa    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Nga_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A10   11A10     11A9
CC   Hóa     Hóa
Tiết 2 12A2 11A8 11A9     11A10
Hóa Hóa Hóa     Hóa
Tiết 3   12A2     11A8  
  Hóa     Hóa  
Tiết 4            
           
Tiết 5           11A10
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Huyền_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A4 12A4   12A4    
CC Hóa   Hóa    
Tiết 2   10A4 Cả trường      
  Hóa Trực Ban      
Tiết 3 10A3          
Hóa          
Tiết 4 10A4 12A9 10A3      
Hóa Hóa Hóa      
Tiết 5 12A9         10A4
Hóa         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hương_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A7          
CC          
Tiết 2 10A7 10A10     11A6 10A7
Hóa Hóa     Hóa Hóa
Tiết 3         11A7  
        Hóa  
Tiết 4 11A7 11A6 Cả trường     10A10
Hóa Hóa Trực Ban     Hóa
Tiết 5           10A7
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Huệ_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A6   Cả trường 12A7 12A7 10A9
CC   Trực Ban Hóa Hóa Hóa
Tiết 2 12A6          
Hóa          
Tiết 3 10A6     10A9 10A6 12A6
Hóa     Hóa Hóa Hóa
Tiết 4            
           
Tiết 5           12A6
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thu_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A4 12A8     12A3  
CC Hóa     Hóa  
Tiết 2 11A4       Cả trường 11A4
Hóa       Trực Ban Hóa
Tiết 3           11A5
          Hóa
Tiết 4 12A3          
Hóa          
Tiết 5 12A8     11A5   11A4
Hóa     Hóa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Xanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A2      
    Hóa      
Tiết 2 11A1 10A2     11A1 11A2
Hóa Hóa     Hóa Hóa
Tiết 3     11A3   10A1 11A3
    Hóa   Hóa Hóa
Tiết 4   11A2       10A1
  Hóa       Hóa
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thơ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           12A4
          Văn
Tiết 2 12A4         12A4
Văn         Văn
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  V.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A1 11A1 12A1 11A3    
CC Văn Văn Văn    
Tiết 2 11A2 11A1 12A1 11A3    
Văn Văn Văn Văn    
Tiết 3 11A2 11A2 11A1 12A1    
Văn Văn Văn Văn    
Tiết 4 11A1 11A3 11A3     11A2
Văn Văn Văn     Văn
Tiết 5           11A1
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thủy_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A8 12A6 11A8     Cả trường
CC Văn Văn     Trực Ban
Tiết 2     11A8   11A8 11A8
    Văn   Văn Văn
Tiết 3     12A7   12A6  
    Văn   Văn  
Tiết 4     12A7   12A6 12A7
    Văn   Văn Văn
Tiết 5           11A8
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Ng.Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2     12A3 12A3    
    Văn Văn    
Tiết 3     12A3      
    Văn      
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Dương_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A1     11A6 11A4 10A1
CC     Văn Văn Văn
Tiết 2       10A1 11A4 11A6
      Văn Văn Văn
Tiết 3     Cả trường 10A1 11A6 11A6
    Trực Ban Văn Văn Văn
Tiết 4     11A4      
    Văn      
Tiết 5       11A4   10A1
      Văn   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Ninh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2   10A3 10A2 10A3    
  Văn Văn Văn    
Tiết 3   10A3 10A4      
  Văn Văn      
Tiết 4     10A4 10A2    
    Văn Văn    
Tiết 5 10A4     10A2    
Văn     Văn    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Lê Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A7 10A10 12A5  
    Văn Văn Văn  
Tiết 2     12A5 10A7 10A10  
    Văn Văn Văn  
Tiết 3     12A5 10A7 10A10  
    Văn Văn Văn  
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thịnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A5 12A9 10A5      
CC Văn Văn      
Tiết 2 10A8 10A5        
Văn Văn        
Tiết 3 10A8 10A5 10A8     Cả trường
Văn Văn Văn     Trực Ban
Tiết 4       12A9    
      Văn    
Tiết 5       12A9   10A5
      Văn   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hải_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2            
           
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hoa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A9          
CC          
Tiết 2 11A10     11A10   12A2
Văn     Văn   Văn
Tiết 3   11A9   11A10   12A2
  Văn   Văn   Văn
Tiết 4 12A2 11A9   11A9 Cả trường 11A10
Văn Văn   Văn Trực Ban Văn
Tiết 5 11A9         11A9
Văn         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Xuân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A8   12A8 12A10 12A8  
CC   Văn Văn Văn  
Tiết 2     10A9 12A10 12A8  
    Văn Văn Văn  
Tiết 3 12A10   10A9   10A9  
Văn   Văn   Văn  
Tiết 4            
           
Tiết 5           12A8
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hằng_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A6 11A5 11A5   11A5 10A6
CC Văn Văn   Văn Văn
Tiết 2 11A7   11A5     10A6
Văn   Văn     Văn
Tiết 3 11A7 Cả trường        
Văn Trực Ban        
Tiết 4     11A7     11A7
    Văn     Văn
Tiết 5 10A6         10A6
Văn         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hằng_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A4 12A6   10A4 10A4
  T.Anh T.Anh   T.Anh T.Anh
Tiết 2         12A5 12A6
        T.Anh T.Anh
Tiết 3   12A5 12A4 10A5 10A5 10A5
  T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 4   12A6   12A5 12A4  
  T.Anh   T.Anh T.Anh  
Tiết 5       12A4    
      T.Anh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Trang_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A9 10A10 10A10     11A5
CC T.Anh T.Anh     T.Anh
Tiết 2 11A5 10A9   11A5   10A9
T.Anh T.Anh   T.Anh   T.Anh
Tiết 3   11A4        
  T.Anh        
Tiết 4 10A9     10A10   11A4
T.Anh     T.Anh   T.Anh
Tiết 5 11A4         10A9
T.Anh         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Huyền_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A6   11A3 10A8
    T.Anh   T.Anh T.Anh
Tiết 2     11A3 11A8 11A7 11A7
    T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 3       Cả trường 10A8 11A8
      Trực Ban T.Anh T.Anh
Tiết 4 11A8     11A7 11A6 11A3
T.Anh     T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 5 10A8     11A6    
T.Anh     T.Anh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Mai_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A6 10A1   10A6 10A3
  T.Anh T.Anh   T.Anh T.Anh
Tiết 2     10A3 Cả trường 10A1 10A2
    T.Anh Trực Ban T.Anh T.Anh
Tiết 3   10A1 10A7 10A2 10A3 10A7
  T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 4         10A2 10A6
        T.Anh T.Anh
Tiết 5       10A7    
      T.Anh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Phương_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           12A7
          T.Anh
Tiết 2   12A8        
  T.Anh        
Tiết 3 12A8   12A8      
T.Anh   T.Anh      
Tiết 4   12A7        
  T.Anh        
Tiết 5 12A7          
T.Anh          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thúy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A9 11A9   11A9 12A10  
CC T.Anh   T.Anh T.Anh  
Tiết 2   11A10   12A9 11A9  
  T.Anh   T.Anh T.Anh  
Tiết 3   12A9   12A10 12A9  
  T.Anh   T.Anh T.Anh  
Tiết 4   12A10   11A10 11A10  
  T.Anh   T.Anh T.Anh  
Tiết 5           12A9
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thủy_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A1 11A2 11A2 12A1
    T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 2 12A3   12A2   12A2  
T.Anh   T.Anh   T.Anh  
Tiết 3 11A1     12A3 12A3  
T.Anh     T.Anh T.Anh  
Tiết 4     12A1 12A2 12A1  
    T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 5 11A2     11A1    
T.Anh     T.Anh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Lan_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A8          
CC          
Tiết 2 12A8     12A7 12A7  
Sử     Sử Sử  
Tiết 3 12A9         10A8
Sử         Sử
Tiết 4       12A8 12A9 10A5
      Sử Sử Sử
Tiết 5 12A1     12A1   10A8
Sử     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Sáu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1         Cả trường  
        Trực Ban  
Tiết 2 11A3 11A7 11A4 10A6    
Sử Sử Sử Sử    
Tiết 3 11A5 11A6 11A2 11A9 11A1  
Sử Sử Sử Sử Sử  
Tiết 4 11A10   10A10 10A4 10A7  
Sử   Sử Sử Sử  
Tiết 5 11A8     10A9    
Sử     Sử    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A3 10A3 12A5 12A2  
  Sử Sử Sử Sử  
Tiết 2   12A2 12A4   12A10  
  Sử Sử   Sử  
Tiết 3   12A10   12A6 10A2  
  Sử   Sử Sử  
Tiết 4 Cả trường 12A4 12A5 12A3 10A1  
Trực Ban Sử Sử Sử Sử  
Tiết 5 12A6          
Sử          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A9 11A8 11A10  
    CN CN CN  
Tiết 2   12A3     12A4  
  CN     CN  
Tiết 3   12A1 12A2 11A7    
  CN CN CN    
Tiết 4       11A5 12A5  
      CN CN  
Tiết 5 11A6          
CN          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A2     12A8    
CC     CN    
Tiết 2 12A9          
CN          
Tiết 3 12A7 11A1   11A4    
CN CN   CN    
Tiết 4     12A10 11A2   12A6
    CN CN   CN
Tiết 5 11A3         10A2
CN         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  M.Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2            
           
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hiền_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A4 10A1   12A6    
CC Sinh   Sinh    
Tiết 2   12A5   12A5 10A3  
  Sinh   Sinh Sinh  
Tiết 3 12A6     10A4 12A4  
Sinh     Sinh Sinh  
Tiết 4 12A4 10A2        
Sinh Sinh        
Tiết 5           12A4
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Huệ_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A5   10A2   11A4
  CN   CN   Sinh
Tiết 2   11A2   11A9   10A4
  Sinh   Sinh   CN
Tiết 3 Cả trường     11A3   10A3
Trực Ban     Sinh   CN
Tiết 4   10A6 11A10     11A1
  CN Sinh     Sinh
Tiết 5       10A1    
      CN    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Tr.Bình_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       11A5 10A7 11A8
      Sinh CN Sinh
Tiết 2   12A10     12A9  
  Sinh     Sinh  
Tiết 3 11A6     12A9 12A8 12A8
Sinh     Sinh Sinh Sinh
Tiết 4       12A7 12A7 10A8
      Sinh Sinh CN
Tiết 5 12A10     11A7    
Sinh     Sinh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Ng.Bình_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A1 12A2 12A2   10A5
  Sinh Sinh Sinh   Sinh
Tiết 2     10A7 10A9 10A6  
    Sinh Sinh Sinh  
Tiết 3   10A10 12A1     10A10
  CN Sinh     Sinh
Tiết 4   Cả trường   10A9 12A3 12A3
  Trực Ban   CN Sinh Sinh
Tiết 5       10A8    
      Sinh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hương_Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A8   10A9    
  Tin   Tin    
Tiết 2 10A9   10A6      
Tin   Tin      
Tiết 3 10A10 12A3   10A10    
Tin Tin   Tin    
Tiết 4 10A6 10A7 10A8 12A6    
Tin Tin Tin Tin    
Tiết 5 10A7     12A2    
Tin     Tin    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thắng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2   11A6 11A10 11A7    
  Tin Tin Tin    
Tiết 3   11A7 11A9 11A6    
  Tin Tin Tin    
Tiết 4   11A10 11A8 11A8    
  Tin Tin Tin    
Tiết 5       11A9    
      Tin    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hải_Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 10A4 10A1 10A1 10A2    
Tin Tin Tin Tin    
Tiết 3 10A2 11A5 11A4 11A5    
Tin Tin Tin Tin    
Tiết 4 11A4 10A5 10A5 10A3    
Tin Tin Tin Tin    
Tiết 5 10A3     10A4    
Tin     Tin    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Tráng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 12A7 12A9 12A10      
Tin Tin Tin      
Tiết 3   11A3        
  Tin        
Tiết 4 11A3 12A8 11A2 11A1    
Tin Tin Tin Tin    
Tiết 5 11A1     11A2    
Tin     Tin    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Mai_Địa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       Cả trường    
      Trực Ban    
Tiết 2 10A2 10A6 10A5 10A4 10A4  
Địa Địa Địa Địa Địa  
Tiết 3 11A9   10A1 11A1 11A10  
Địa   Địa Địa Địa  
Tiết 4 10A3 10A1 10A2 10A6    
Địa Địa Địa Địa    
Tiết 5 10A5     10A3    
Địa     Địa    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Thảo_Địa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A8 10A7 10A9 10A10
    Địa Địa Địa Địa
Tiết 2 10A10   12A9 12A4 12A3 12A8
Địa   Địa Địa Địa Địa
Tiết 3 10A9   12A10 10A8 10A7 12A5
Địa   Địa Địa Địa Địa
Tiết 4       Cả trường    
      Trực Ban    
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hồng_Địa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A6   11A2   11A7  
CC   Địa   Địa  
Tiết 2 Cả trường   12A6      
Trực Ban   Địa      
Tiết 3 11A3       12A1  
Địa       Địa  
Tiết 4 12A7   12A2 11A6 11A4  
Địa   Địa Địa Địa  
Tiết 5 11A5     11A8   11A6
Địa     Địa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Liên_GDCD
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A10 12A7   11A9 12A9
  GDCD GDCD   GDCD GDCD
Tiết 2     11A7   12A6 10A5
    GDCD   GDCD KNS
Tiết 3 Cả trường 10A4 11A6 12A8 11A5 12A10
Trực Ban KNS GDCD GDCD GDCD GDCD
Tiết 4     10A7   11A8  
    KNS   GDCD  
Tiết 5       10A6    
      KNS    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Hằng_GDCD
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A9 10A8   12A2
    KNS KNS   GDCD
Tiết 2   10A8 10A10      
  GDCD KNS      
Tiết 3     10A6 12A5   12A4
    GDCD GDCD   GDCD
Tiết 4 10A7     12A1   10A9
GDCD     GDCD   GDCD
Tiết 5 12A3     10A10    
GDCD     GDCD    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A3 11A4 10A4   10A2 11A3
CC GDCD GDCD   KNS GDCD
Tiết 2 10A5       10A2 11A1
GDCD       GDCD GDCD
Tiết 3 10A1   10A3     11A2
KNS   GDCD     GDCD
Tiết 4         10A3 Cả trường
        KNS Trực Ban
Tiết 5 10A1         11A3
GDCD         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Cảnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A9 12A9   10A10 12A8
  TD TD   TD TD
Tiết 2   12A7 10A8 10A10 10A8 12A10
  TD TD TD TD TD
Tiết 3   12A8   12A7 12A10 12A9
  TD   TD TD TD
Tiết 4       10A7 10A9 10A7
      TD TD TD
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Ngần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       12A3 12A1 11A2
      TD TD TD
Tiết 2     11A1 11A2 11A3 12A1
    TD TD TD TD
Tiết 3         11A4 11A1
        TD TD
Tiết 4   11A4 12A3 11A3 12A2 12A2
  TD TD TD TD TD
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Diệp
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A3   10A3 10A1 11A6
  TD   TD TD TD
Tiết 2 10A6       11A5 11A5
TD       TD TD
Tiết 3 10A5 10A2   10A6 10A4  
TD TD   TD TD  
Tiết 4 11A6 10A4   10A1 10A5 10A2
TD TD   TD TD TD
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Tam
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A7 12A5     12A6
  TD TD     TD
Tiết 2 11A8 12A4     11A10 11A9
TD TD     TD TD
Tiết 3     11A10     11A7
    TD     TD
Tiết 4 12A6 12A5 12A4   11A9 11A8
TD TD TD   TD TD
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Khải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A3   11A4   11A1
  QPAN   QPAN   QPAN
Tiết 2 12A5     12A2    
QPAN     QPAN    
Tiết 3 11A10 11A8     11A2 11A9
QPAN QPAN     QPAN QPAN
Tiết 4 12A1     12A4 11A5 11A6
QPAN     QPAN QPAN QPAN
Tiết 5 11A7     12A3    
QPAN     QPAN    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  Linh_ANQP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 10A1 10A7 12A8 10A5   12A9
QPAN QPAN QPAN QPAN   QPAN
Tiết 3   12A7 12A6 10A3   10A2
  QPAN QPAN QPAN   QPAN
Tiết 4 12A10 10A9 10A6 10A8   10A4
QPAN QPAN QPAN QPAN   QPAN
Tiết 5 10A10          
QPAN          

 

 

TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh T.Anh TD Văn
Tiết 2 QPAN Tin Tin Văn T.Anh
Tiết 3 KNS T.Anh Địa Văn Hóa Toán
Tiết 4 Toán Địa Toán TD Sử Hóa
Tiết 5 GDCD     CN   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa CN KNS Toán
Tiết 2 Địa Hóa Văn Tin GDCD T.Anh
Tiết 3 Tin TD Toán T.Anh Sử QPAN
Tiết 4 Sinh Địa Văn T.Anh TD
Tiết 5 Toán     Văn   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Sử TD Toán T.Anh
Tiết 2 Toán Văn T.Anh Văn Sinh Toán
Tiết 3 Hóa Văn GDCD QPAN T.Anh CN
Tiết 4 Địa Hóa Tin KNS
Tiết 5 Tin     Địa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh GDCD T.Anh T.Anh
Tiết 2 Tin Hóa Địa Địa CN
Tiết 3 Toán KNS Văn Sinh TD Toán
Tiết 4 Hóa TD Văn Sử Toán QPAN
Tiết 5 Văn     Tin   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN Văn Toán Hóa Sinh
Tiết 2 GDCD Văn Địa QPAN KNS
Tiết 3 TD Văn Toán T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 4 Toán Tin Tin Hóa TD Sử
Tiết 5 Địa       SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Toán T.Anh Văn
Tiết 2 TD Địa Tin Sử Sinh Văn
Tiết 3 Hóa Toán GDCD TD Hóa
Tiết 4 Tin CN QPAN Địa Toán T.Anh
Tiết 5 Văn     KNS   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn Địa CN
Tiết 2 Hóa QPAN Sinh Văn Toán Hóa
Tiết 3 Toán T.Anh Văn Địa T.Anh
Tiết 4 GDCD Tin KNS TD Sử TD
Tiết 5 Tin     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin Địa KNS Toán T.Anh
Tiết 2 Văn GDCD TD Hóa TD Toán
Tiết 3 Văn Hóa Văn Địa T.Anh Sử
Tiết 4 Toán Tin QPAN CN
Tiết 5 T.Anh     Sinh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD KNS Tin Địa Hóa
Tiết 2 Tin T.Anh Văn Sinh Toán T.Anh
Tiết 3 Địa Văn Hóa Văn
Tiết 4 T.Anh QPAN Toán CN TD GDCD
Tiết 5 Toán     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  10A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh T.Anh Văn TD Địa
Tiết 2 Địa Hóa KNS TD Văn
Tiết 3 Tin CN Tin Văn Sinh
Tiết 4 Toán Toán Sử T.Anh Toán Hóa
Tiết 5 QPAN     GDCD   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn T.Anh Toán QPAN
Tiết 2 Hóa Văn TD Toán Hóa GDCD
Tiết 3 T.Anh CN Văn Địa Sử TD
Tiết 4 Văn Toán Toán Tin Sinh
Tiết 5 Tin     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Địa T.Anh T.Anh TD
Tiết 2 Văn Sinh Toán TD Toán Hóa
Tiết 3 Văn Văn Sử Toán QPAN GDCD
Tiết 4 Hóa Tin CN Văn
Tiết 5 T.Anh     Tin   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QPAN Toán Văn T.Anh GDCD
Tiết 2 Sử Toán T.Anh Văn TD
Tiết 3 Địa Tin Hóa Sinh Hóa
Tiết 4 Tin Văn Văn TD Toán T.Anh
Tiết 5 CN     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Toán QPAN Văn Sinh
Tiết 2 Hóa Toán Sử Văn Hóa
Tiết 3 Toán T.Anh Tin CN TD
Tiết 4 Tin TD Văn Toán Địa T.Anh
Tiết 5 T.Anh     Văn   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Văn Sinh Văn T.Anh
Tiết 2 T.Anh Toán Văn T.Anh TD TD
Tiết 3 Sử Tin Toán Tin GDCD Hóa
Tiết 4 Toán Toán CN QPAN
Tiết 5 Địa     Hóa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh Văn TD
Tiết 2 Toán Tin Toán Hóa Văn
Tiết 3 Sinh Sử GDCD Tin Văn Văn
Tiết 4 TD Hóa Toán Địa T.Anh QPAN
Tiết 5 CN     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Toán Địa Toán
Tiết 2 Văn Sử GDCD Tin T.Anh T.Anh
Tiết 3 Văn Tin CN Hóa TD
Tiết 4 Hóa Toán Văn T.Anh Toán Văn
Tiết 5 QPAN     Sinh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn CN Toán Sinh
Tiết 2 TD Hóa Văn T.Anh Văn Văn
Tiết 3 Toán QPAN Toán Hóa T.Anh
Tiết 4 T.Anh Tin Tin GDCD TD
Tiết 5 Sử     Địa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh CN T.Anh GDCD Hóa
Tiết 2 Toán Hóa Sinh T.Anh TD
Tiết 3 Địa Văn Tin Sử Toán QPAN
Tiết 4 Toán Văn Toán Văn TD
Tiết 5 Văn     Tin   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  11A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Hóa Toán CN
Tiết 2 Văn T.Anh Tin Văn TD Hóa
Tiết 3 QPAN Toán TD Văn Địa Toán
Tiết 4 Sử Tin Sinh T.Anh T.Anh Văn
Tiết 5 Toán       SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Văn Toán TD T.Anh
Tiết 2 Toán Văn Toán TD
Tiết 3 Tin CN Sinh Văn Địa Hóa
Tiết 4 QPAN Hóa T.Anh GDCD T.Anh Toán
Tiết 5 Sử     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Sinh Sinh Sử GDCD
Tiết 2 Hóa Sử T.Anh QPAN T.Anh Văn
Tiết 3 Hóa CN Toán Toán Văn
Tiết 4 Văn Địa T.Anh TD TD
Tiết 5 Toán     Tin   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sử TD Hóa Toán
Tiết 2 T.Anh CN Văn Văn Địa Toán
Tiết 3 Toán Tin Văn T.Anh T.Anh
Tiết 4 Hóa Toán TD Sử Sinh Sinh
Tiết 5 GDCD     QPAN   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán Hóa Toán Văn
Tiết 2 Văn TD Sử Địa CN Văn
Tiết 3 Toán T.Anh Tin Sinh GDCD
Tiết 4 Sinh Sử TD QPAN T.Anh Toán
Tiết 5     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Sử Văn Hóa
Tiết 2 QPAN Sinh Văn Sinh T.Anh Hóa
Tiết 3 T.Anh Văn GDCD Toán Địa
Tiết 4 Toán TD Sử T.Anh CN Toán
Tiết 5 Tin     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn T.Anh Sinh Toán TD
Tiết 2 Hóa Toán Địa GDCD T.Anh
Tiết 3 Sinh Toán QPAN Sử Văn Hóa
Tiết 4 TD T.Anh Tin Văn CN
Tiết 5 Sử     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Hóa Hóa T.Anh
Tiết 2 Tin TD Toán Sử Sử Toán
Tiết 3 CN QPAN Văn TD Toán
Tiết 4 Địa T.Anh Văn Sinh Sinh Văn
Tiết 5 T.Anh     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Văn CN Văn TD
Tiết 2 Sử T.Anh QPAN Văn Địa
Tiết 3 T.Anh TD T.Anh GDCD Sinh Sinh
Tiết 4 Toán Tin Toán Sử Toán
Tiết 5 Hóa     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn TD Toán GDCD
Tiết 2 CN Tin Địa T.Anh Sinh QPAN
Tiết 3 Sử T.Anh Sinh T.Anh TD
Tiết 4 Toán Hóa Toán Văn Sử Toán
Tiết 5 Hóa     Văn   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 07/9/2020
  12A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn T.Anh Hóa
Tiết 2 Toán Sinh Tin Văn Sử TD
Tiết 3 Văn Sử Địa T.Anh TD GDCD
Tiết 4 QPAN T.Anh CN Toán Toán
Tiết 5 Sinh     Hóa   SH

 

  • Trần Thanh Hải

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 17700   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :