Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432