Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

TKB của giáo viên (thực hiện từ 07/5/2018)
Chia sẻ :
File đính kèm : uc-hien-tu-07-5-2018-(GV).xls ( 92.5 KB )
Đọc ngay : uc-hien-tu-07-5-2018-(GV).xls
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Mạnh Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   11A10-TC        
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hiền_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A1 11A6 11A10 11A1 11A8
Tiết 2 11A8 11A10-TC 11A10 11A4 11A6 11A2
Tiết 3 11A2   12A9 12A7 12A9 12A7
Tiết 4   11A4 12A9 12A7 12A9 12A7
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Huệ_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A10 10A7   10A2 10A9  
CC Sinh Sinh CN
Tiết 2   10A10   10A10 10A8  
CN CN CN
Tiết 3 10A9 10A9 12A10 10A6 12A10  
CN Sinh Sinh
Tiết 4 10A10 10A8 12A10   12A10  
Sinh CN
Tiết 5           12A10
SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ngô Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A1          
CC
Tiết 2 10A1 10A8       10A2
Sinh Sinh CN
Tiết 3 10A1 12A8 10A2 12A4-TN7 10A4 12A8
CN CN Sinh
Tiết 4 12A4-TN7 12A8 10A3 12A4-TN7 10A3 12A8
CN CN
Tiết 5 12A4-TN7 10A3 10A1   10A5 10A1
Sinh CN Sinh SH
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Tr.Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A7   11A7 10A7 10A4
Sinh Sinh CN CN
Tiết 2 10A5 10A4 11A3 11A9 11A3  
CN CN Sinh Sinh Sinh
Tiết 3 10A7 12A5-TN6 11A5 12A5-TN6 12A6-TN5 11A9
CN Sinh Sinh
Tiết 4 12A6-TN5 12A5-TN6   12A5-TN6 12A6-TN5 11A5
Sinh
Tiết 5 12A6-TN5 10A6 10A5 10A6    
CN CN CN
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Đinh Dương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3     12A7      
Tiết 4 12A7   12A7      
Tiết 5 12A7          
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Quế
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A9 11A7   11A7  
Tiết 2     11A7     11A9
Tiết 3   12A10     12A5-TN6 12A10
Tiết 4 12A5-TN6 12A10 11A9   12A5-TN6 12A10
Tiết 5 12A5-TN6          
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Huyền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A7       11A8 10A5
Tiết 2       10A5 10A7 10A7
Tiết 3 10A6   10A5 11A8 10A6 11A8
Tiết 4     10A7 10A6    
Tiết 5           10A7
   
             
             
             
             
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hưng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A8 10A4   10A1   10A1
Tiết 2 10A10   10A10      
Tiết 3     10A4 12A8   10A4
Tiết 4 12A8   10A1 12A8   10A10
Tiết 5 12A8         12A8
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hương_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A3          
Tiết 2 10A9 10A3   10A3 10A3  
Tiết 3   12A4-TN7     12A4-TN7  
Tiết 4   12A4-TN7   10A9 12A4-TN7  
Tiết 5           10A3
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Nga_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A10 11A3   10A8 11A3 10A2
Tiết 2 10A2     11A3 10A2 10A8
Tiết 3         11A10  
Tiết 4 11A10         11A10
Tiết 5           11A10
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Xanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A6 11A4     11A6
Tiết 2           11A4
Tiết 3   12A9 11A2     12A9
Tiết 4   12A9 11A6   11A4 12A9
Tiết 5 11A2 11A2        
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Huệ_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A6          
Tiết 2           11A1
Tiết 3 11A5   12A6-TN5     12A6-TN5
Tiết 4     12A6-TN5 11A5   12A6-TN5
Tiết 5   11A5   11A1   12A6
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thơ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A1      
Tiết 2 12A1   12A1      
Tiết 3 12A1          
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Xuân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A3 12A9 12A3  
Tiết 2 12A9   12A3 12A9 12A3  
Tiết 3 12A9       10A9  
Tiết 4     10A9   10A9  
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ninh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A10 12A2   12A2    
Tiết 2   12A2   12A2    
Tiết 3   10A10        
Tiết 4   10A10   10A10    
Tiết 5           10A10
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  V.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A3 12A6 12A10 12A6   12A10
Tiết 2   12A6 12A10 12A6   12A10
Tiết 3           11A3
Tiết 4     11A3     11A3
Tiết 5   11A3       11A3
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thủy_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A7          
Tiết 2            
Tiết 3 11A7         10A3
Tiết 4 10A7 11A7     10A7 10A3
Tiết 5 10A7 11A7 10A3   11A7 11A7
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hải_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A4   12A5 12A4 12A5  
Tiết 2 12A4   12A5 12A4 12A5  
Tiết 3 12A4 11A4        
Tiết 4 11A4          
Tiết 5 11A4       11A4 11A4
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Dương_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           11A5
Tiết 2     11A8     11A5
Tiết 3   11A5 11A8      
Tiết 4         10A1 11A8
Tiết 5 10A1 11A8 11A5   10A1  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hoa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A9   10A5     11A1
Tiết 2     10A5   11A1  
Tiết 3 11A9       11A1 10A5
Tiết 4 11A9     11A1 11A9 11A9
Tiết 5           11A9
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thịnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A8   12A8     12A8
Tiết 2 10A4   12A8     12A8
Tiết 3 10A4     10A4 10A8  
Tiết 4     10A8   10A8 10A8
Tiết 5           10A8
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hằng_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A7       12A7  
Tiết 2 12A7 11A6     12A7  
Tiết 3 12A7         11A6
Tiết 4   11A10       11A6
Tiết 5 11A10 11A10 11A10 11A6   12A7
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A2 10A2 10A2 11A2   10A6
Tiết 2 11A2 10A2 10A6 11A2   10A6
Tiết 3           11A2
Tiết 4            
Tiết 5           10A2
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Tạo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A7   12A7 12A1 12A1
Tiết 2   12A7   12A7 12A1 12A1
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A2     12A2
Tiết 2 12A2         12A2
Tiết 3 12A2     11A2    
Tiết 4 11A2     11A2    
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Minh_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A4   10A8     12A5
Tiết 2 12A5   10A4     12A5
Tiết 3 12A5     10A8    
Tiết 4 10A8       10A4  
Tiết 5 10A8     10A4 10A4 10A4
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A4 12A6   12A6 12A4
Tiết 2   12A4 12A6   12A6 12A4
Tiết 3 11A10          
Tiết 4       11A10    
Tiết 5       11A10 11A10  
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A9     12A8 12A9
Tiết 2 12A8 12A9     12A8 12A9
Tiết 3 12A8          
Tiết 4     11A7     11A7
Tiết 5 11A7   11A7      
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Vân_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A1   11A1 11A1 12A10  
Tiết 2 12A10 11A1     12A10  
Tiết 3 12A10 11A1        
Tiết 4            
Tiết 5           11A1
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hằng_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3     11A3     11A4
Tiết 4         11A3 11A4
Tiết 5 11A3   11A4 11A4 11A3  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hiền_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A6          
Tiết 2       11A6    
Tiết 3 11A6     11A5    
Tiết 4 11A5 11A6        
Tiết 5 11A5 11A6     11A5 11A6
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Út
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A8 10A3 10A3   10A2  
Tiết 2   11A8 10A2 11A8    
Tiết 3 11A8 10A2   10A3    
Tiết 4 11A8 10A2   10A3    
Tiết 5           11A8
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Lan_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A6          
Tiết 2       10A6 11A9  
Tiết 3   10A6 11A9   11A9  
Tiết 4   10A6   11A9 10A6  
Tiết 5           10A6
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Oanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A5 10A9 10A10 10A10 10A10  
Tiết 2   10A9   10A9 10A10  
Tiết 3 10A5     10A5 10A5  
Tiết 4 10A9       10A5  
Tiết 5           10A5
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A7 10A7    
Tiết 2     10A7 10A1 10A1  
Tiết 3       10A1 10A1  
Tiết 4 10A1 10A7        
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Dự
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A3   12A3    
Tiết 2 11A7 12A3   12A3    
Tiết 3   11A8        
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hương_Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3       11A3    
Tiết 4            
Tiết 5 11A1     11A5 11A2  
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Tráng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hải_Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A10 10A9     10A9
Tiết 2     11A4      
Tiết 3   10A8     11A6 10A8
Tiết 4   11A9 10A10     10A5
Tiết 5 10A6 10A5 10A6   10A10  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thắng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   10A7     10A4  
Tiết 3   10A4 10A3 10A1 10A3  
Tiết 4   10A1 10A2 10A7 10A2  
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Bình_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A6 10A6   10A6  
Tiết 2   10A5     10A5  
Tiết 3   12A6-TN5 12A8 12A6-TN5 12A8  
Tiết 4 10A5 12A6-TN5 12A8 12A6-TN5 12A8  
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ng.Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A4          
Tiết 2 11A10       11A10 11A8
Tiết 3     12A4-TN7     12A4-TN7
Tiết 4     12A4-TN7     12A4-TN7
Tiết 5     11A8 11A8   12A4
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Bùi Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3     10A9      
Tiết 4            
Tiết 5 10A10 10A10 10A10 10A9 10A9  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Phương_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3   10A3-TC        
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Phượng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A5     11A9 11A9 11A9
Tiết 2            
Tiết 3   12A7 12A5-TN6 12A10 12A7 12A5-TN6
Tiết 4 12A10 12A7 12A5-TN6 12A10 12A7 12A5-TN6
Tiết 5 12A10         12A5
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Mua
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A9          
Tiết 2            
Tiết 3   11A3   12A9 11A3  
Tiết 4 12A9   11A1 12A9    
Tiết 5 12A9 11A1 11A3   11A1 12A9
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ngọc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A2          
Tiết 2 10A7   10A8 10A8    
Tiết 3 10A8   10A7      
Tiết 4           10A7
Tiết 5           12A2
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Linh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A5   10A1 10A4 10A1 11A7
Tiết 2 11A5   11A5   11A7 10A1
Tiết 3       11A7 11A5  
Tiết 4     10A4     10A4
Tiết 5           11A5
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Minh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A4 11A3 11A6 10A3 11A4
Vật lí CN Vật lí Vật lí Vật lí
Tiết 2     11A1 10A2   11A6
CN Vật lí Vật lí
Tiết 3 11A3 10A3-TC     10A2 11A1
CN Vật lí Vật lí CN
Tiết 4   11A2   11A4 11A2 10A2
Vật lí Vật lí Vật lí Vật lí
Tiết 5 10A3     11A2 11A6  
Vật lí Vật lí Vật lí
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Lan_Su
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       10A9   10A8
Tiết 2 10A6         10A10
Tiết 3       10A7 12A3-XH3 10A7
Tiết 4 12A3-XH3     10A8 12A3-XH3 10A9
Tiết 5 12A3-XH3     10A10 10A6  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   10A1 10A3     10A5
Tiết 3       12A1-XH1 12A1-XH1  
Tiết 4 10A2 10A3 10A5 12A1-XH1 12A1-XH1  
Tiết 5 10A4 10A4 10A2 10A1    
   
             
             
             
             
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Sáu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   11A3 11A2 11A7 11A5  
Tiết 3   12A2-XH2 11A1 12A2-XH2    
Tiết 4   12A2-XH2 11A10 12A2-XH2 11A8  
Tiết 5 11A6 11A4 11A9      
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A3         11A10
Tiết 2            
Tiết 3       12A3-XH3 12A2-XH2 12A3-XH3
Tiết 4 12A2-XH2     12A3-XH3 12A2-XH2 12A3-XH3
Tiết 5 12A2-XH2     11A9 11A8 12A3
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A2          
Tiết 2            
Tiết 3   12A1-XH1 12A1-XH1      
Tiết 4   12A1-XH1 12A1-XH1     11A1
Tiết 5     11A2 11A3   11A2
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Tr.Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A10 12A9 12A10 12A9  
Tiết 2   12A10 12A9 12A10 12A9  
Tiết 3   11A2   11A1 11A2  
Tiết 4   11A1 11A2   11A1  
Tiết 5 10A2 10A2 11A1 10A2    
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thủy_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A1 12A1 12A2 12A1 12A2 12A6
Tiết 2 12A6 12A1 12A2 12A1 12A2 12A6
Tiết 3 12A6 10A1 10A1     11A7
Tiết 4 11A7     11A7   10A1
Tiết 5           12A1
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Thúy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A8 12A4 12A8 12A4 12A3
Tiết 2 12A3 12A8 12A4 12A8 12A4 12A3
Tiết 3 12A3   10A10   10A10 10A10
Tiết 4 10A6   10A6     10A6
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Phương_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A10 11A4    
Tiết 2 11A4   11A9      
Tiết 3     11A4 11A10    
Tiết 4 11A3 11A3   11A3 11A10  
Tiết 5 11A9 11A9 10A8 10A8 10A8  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  V.Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A9 12A5 12A7 12A5   12A7
Tiết 2   12A5 12A7 12A5   12A7
Tiết 3 10A3         10A9
Tiết 4 10A4 10A4   10A4    
Tiết 5 10A9 10A9 10A9 10A3 10A3 10A9
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ng.Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A8   11A6  
Tiết 2   11A5     11A8  
Tiết 3   11A6 11A6      
Tiết 4   10A5 11A5 11A8 11A5  
Tiết 5 10A5 10A7 10A7 10A5 10A7  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       11A8 11A2 11A3
Tiết 2 11A6     11A5 11A4 11A10
Tiết 3 11A1 12A3-XH3 12A3-XH3     12A1-XH1
Tiết 4 12A1-XH1 12A3-XH3 12A3-XH3     12A1-XH1
Tiết 5 12A1-XH1     11A7 11A9  
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hằng_GD
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A8   10A5 10A4  
Tiết 2 10A3   10A1   10A6  
Tiết 3 10A10 10A7 12A2-XH2 10A9   12A2-XH2
Tiết 4     12A2-XH2 10A2   12A2-XH2
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hoan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A5 11A9 11A5    
Tiết 2 11A9 11A7        
Tiết 3         11A7  
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A2     11A4  
Tiết 2            
Tiết 3 11A4 11A10       11A10
Tiết 4 11A6   11A8     11A2
Tiết 5 11A8   11A6      
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Cảnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A5   11A5  
Tiết 2   11A9       11A7
Tiết 3   11A7   11A9    
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Diệp
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A4 10A6 10A8 10A10
Tiết 2   10A6       10A4
Tiết 3     10A8 10A10    
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Ngần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A1   11A3 11A10  
Tiết 2 11A3 11A2 11A6 11A1 11A2  
Tiết 3     11A10 11A4 11A8  
Tiết 4 11A1 11A8 11A4 10A1 11A6  
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A5   10A3 10A5 10A7
Tiết 2     10A9 10A7 10A9 10A3
Tiết 3       10A2   10A2
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Khải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A8       11A2
Tiết 2 11A1 11A4   11A10   11A3
Tiết 3   11A9 11A7 11A6   11A5
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           10A3
Tiết 2            
Tiết 3         11A4 10A6
Tiết 4   11A5   11A6 11A7  
Tiết 5   10A1 10A4 10A7 10A2  
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Linh_GDQP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 10A8     10A4   10A9
Tiết 3 10A2   10A6   10A7 10A1
Tiết 4 10A3     10A5 10A10  
Tiết 5            
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  Hồng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A10        
Tiết 2            
Tiết 3   10A5        
Tiết 4   10A9        
Tiết 5   10A8        
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1315   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :