Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

TKB của học sinh (thực hiện từ 07/5/2018)
Chia sẻ :
File đính kèm : c-hien-tu-07-5-2018-(HS).xls ( 56.5 KB )
Đọc ngay : c-hien-tu-07-5-2018-(HS).xls
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Vật lí Hóa Vật lí Hóa
Tiết 2 Sinh Sử GDCD Toán Toán Vật lí
Tiết 3 CN T.Anh T.Anh Tin Toán QP-AN
Tiết 4 Toán Tin Hóa TD Văn T.Anh
Tiết 5 Văn Địa CN Sử Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Văn Sinh Toán Hóa
Tiết 2 Hóa Văn Toán Vật lí Hóa CN
Tiết 3 QP-AN Toán CN TD Vật lí TD
Tiết 4 Sử Toán Tin GDCD Tin Vật lí
Tiết 5 T.Anh T.Anh Sử T.Anh Địa SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán TD Vật lí Địa
Tiết 2 GDCD Hóa Sử Hóa Hóa TD
Tiết 3 T.Anh Vật lí Tin Toán Tin Văn
Tiết 4 QP-AN Sử CN Toán CN Văn
Tiết 5 Vật lí Sinh Văn T.Anh T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa TD Vật lí GDCD CN
Tiết 2 Văn CN Toán QP-AN Tin TD
Tiết 3 Văn Tin Hóa Văn Sinh Hóa
Tiết 4 T.Anh T.Anh Vật lí T.Anh Toán Vật lí
Tiết 5 Sử Sử Địa Toán Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Văn GDCD TD Hóa
Tiết 2 CN Vật lí Văn Hóa Vật lí Sử
Tiết 3 Toán Địa Hóa Toán Toán Văn
Tiết 4 Vật lí T.Anh Sử QP-AN Toán Tin
Tiết 5 T.Anh Tin CN T.Anh Sinh SH
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Vật lí Vật lí TD Vật lí Văn
Tiết 2 Sử TD Văn Toán GDCD Văn
Tiết 3 Hóa Toán QP-AN Sinh Hóa Địa
Tiết 4 T.Anh Toán T.Anh Hóa Toán T.Anh
Tiết 5 Tin CN Tin CN Sử SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Toán Toán CN TD
Tiết 2 Vật lí Tin Toán TD Hóa Hóa
Tiết 3 CN GDCD Vật lí Sử QP-AN Sử
Tiết 4 Văn Toán Hóa Tin Văn Vật lí
Tiết 5 Văn T.Anh T.Anh Địa T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Toán Hóa TD Sử
Tiết 2 QP-AN Sinh Vật lí Vật lí CN Hóa
Tiết 3 Vật lí Tin TD Toán Văn Tin
Tiết 4 Toán CN Văn Sử Văn Văn
Tiết 5 Toán Địa T.Anh T.Anh T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Tin Sử CN Tin
Tiết 2 Hóa Toán TD Toán TD QP-AN
Tiết 3 CN Sinh Vật lí GDCD Văn T.Anh
Tiết 4 Toán Địa Văn Hóa Văn Sử
Tiết 5 T.Anh T.Anh T.Anh Vật lí Vật lí SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  10A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa Toán Toán Toán TD
Tiết 2 Hóa CN Hóa CN Toán Sử
Tiết 3 GDCD Văn T.Anh TD T.Anh T.Anh
Tiết 4 Sinh Văn Tin Văn QP-AN Hóa
Tiết 5 Vật lí Vật lí Vật lí Sử Tin SH
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Toán Toán Sinh Văn
Tiết 2 QP-AN Toán CN TD Văn Hóa
Tiết 3 GDCD Toán Sử T.Anh Văn CN
Tiết 4 TD T.Anh Vật lí Văn T.Anh Địa
Tiết 5 Tin Vật lí T.Anh Hóa Vật lí SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN Toán Văn GDCD QP-AN
Tiết 2 Văn TD Sử Văn TD Sinh
Tiết 3 Sinh T.Anh Hóa Toán T.Anh Văn
Tiết 4 Toán Vật lí T.Anh Toán Vật lí CN
Tiết 5 Hóa Hóa Địa Vật lí Tin SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa CN TD Hóa GDCD
Tiết 2 TD Sử Sinh Hóa Sinh QP-AN
Tiết 3 CN Vật lí Toán Tin Vật lí Văn
Tiết 4 T.Anh T.Anh Văn T.Anh Toán Văn
Tiết 5 Toán Văn Vật lí Địa Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Vật lí Hóa T.Anh CN Vật lí
Tiết 2 T.Anh QP-AN Tin Sinh GDCD Hóa
Tiết 3 CN Văn T.Anh TD Địa Toán
Tiết 4 Văn Sinh TD Vật lí Hóa Toán
Tiết 5 Văn Sử Toán Toán Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN TD CN TD Văn
Tiết 2 Vật lí T.Anh Vật lí GDCD Sử Văn
Tiết 3 Hóa Văn Sinh Toán Vật lí QP-AN
Tiết 4 Toán Địa T.Anh Hóa T.Anh Sinh
Tiết 5 Toán Hóa Văn Tin Toán SH
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Sinh Vật lí T.Anh Hóa
Tiết 2 GDCD Văn TD Toán Sinh Vật lí
Tiết 3 Toán T.Anh T.Anh QP-AN Tin Văn
Tiết 4 CN Toán Hóa Địa TD Văn
Tiết 5 Sử Toán CN Văn Vật lí SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Hóa Sinh Hóa Vật lí
Tiết 2 Tin CN Hóa Sử Vật lí TD
Tiết 3 Văn TD QP-AN Vật lí CN T.Anh
Tiết 4 T.Anh Văn Toán T.Anh Địa Toán
Tiết 5 Toán Văn Toán GDCD Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QP-AN T.Anh GDCD Hóa Sinh
Tiết 2 Sinh Toán Văn Toán T.Anh Vật lí
Tiết 3 Toán Tin Văn Hóa TD Hóa
Tiết 4 Toán TD CN T.Anh Sử Văn
Tiết 5 CN Văn Vật lí Vật lí Địa SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa CN Vật lí Vật lí Vật lí
Tiết 2 CN TD T.Anh Sinh Toán Hóa
Tiết 3 Văn QP-AN Toán TD Toán Sinh
Tiết 4 Văn Tin Hóa Toán Văn Văn
Tiết 5 T.Anh T.Anh Sử Địa GDCD SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  11A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin T.Anh Sinh TD Địa
Tiết 2 Vật lí Sinh Sinh QP-AN Vật lí GDCD
Tiết 3 Toán CN TD T.Anh Hóa CN
Tiết 4 Hóa Văn Sử Toán T.Anh Hóa
Tiết 5 Văn Văn Văn Toán Toán SH
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Văn T.Anh Toán Toán
Tiết 2 Văn T.Anh Văn T.Anh Toán Toán
Tiết 3 Văn Địa-XH1 Địa-XH1 Sử-XH1 Sử-XH1 GDCD-XH1
Tiết 4 GDCD-XH1 Địa-XH1 Địa-XH1 Sử-XH1 Sử-XH1 GDCD-XH1
Tiết 5 GDCD-XH1         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn T.Anh Văn T.Anh Toán
Tiết 2 Toán Văn T.Anh Văn T.Anh Toán
Tiết 3 Toán Sử-XH2 GDCD-XH2 Sử-XH2 Địa-XH2 GDCD-XH2
Tiết 4 Địa-XH2 Sử-XH2 GDCD-XH2 Sử-XH2 Địa-XH2 GDCD-XH2
Tiết 5 Địa-XH2         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn Toán Văn T.Anh
Tiết 2 T.Anh Toán Văn Toán Văn T.Anh
Tiết 3 T.Anh GDCD-XH3 GDCD-XH3 Địa-XH3 Sử-XH3 Địa-XH3
Tiết 4 Sử-XH3 GDCD-XH3 GDCD-XH3 Địa-XH3 Sử-XH3 Địa-XH3
Tiết 5 Sử-XH3         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh Văn T.Anh Toán
Tiết 2 Văn Toán T.Anh Văn T.Anh Toán
Tiết 3 Văn Hóa-TN4 Lí-TN4 Sinh-TN4 Hóa-TN4 Lí-TN4
Tiết 4 Sinh-TN4 Hóa-TN4 Lí-TN4 Sinh-TN4 Hóa-TN4 Lí-TN4
Tiết 5 Sinh-TN4         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Văn T.Anh Văn Toán
Tiết 2 Toán T.Anh Văn T.Anh Văn Toán
Tiết 3 Toán Sinh-TN6 Lí-TN6 Sinh-TN6 Hóa-TN6 Lí-TN6
Tiết 4 Hóa-TN6 Sinh-TN6 Lí-TN6 Sinh-TN6 Hóa-TN6 Lí-TN6
Tiết 5 Hóa-TN6         SH
   
             
             
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Toán Văn Toán T.Anh
Tiết 2 T.Anh Văn Toán Văn Toán T.Anh
Tiết 3 T.Anh Lí-TN5 Hóa-TN5 Lí-TN5 Sinh-TN5 Hóa-TN5
Tiết 4 Sinh-TN5 Lí-TN5 Hóa-TN5 Lí-TN5 Sinh-TN5 Hóa-TN5
Tiết 5 Sinh-TN5         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh Toán Văn T.Anh
Tiết 2 Văn Toán T.Anh Toán Văn T.Anh
Tiết 3 Văn Hóa Sinh Sinh
Tiết 4 Hóa Hóa Sinh Sinh
Tiết 5 Hóa         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Văn T.Anh Toán Văn
Tiết 2 Toán T.Anh Văn T.Anh Toán Văn
Tiết 3 Toán Sinh Hóa Sinh
Tiết 4 Hóa Sinh Hóa Sinh
Tiết 5 Hóa         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh Văn T.Anh Toán
Tiết 2 Văn Toán T.Anh Văn T.Anh Toán
Tiết 3 Văn Hóa Sinh Sinh Hóa
Tiết 4 Hóa Sinh Sinh Hóa
Tiết 5         SH
   
             
TKB thực hiện từ 07/5/2018
  12A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Văn T.Anh Toán Văn
Tiết 2 Toán T.Anh Văn T.Anh Toán Văn
Tiết 3 Toán Hóa Sinh Sinh Hóa
Tiết 4 Hóa Sinh Sinh Hóa
Tiết 5         SH
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 4163   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :