Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Tổng hợp giờ học buổi 2 tháng 10 năm 2019
Chia sẻ :
File đính kèm : -khai-thang-10.2019,-co-si-so.doc ( 72 KB )
Đọc ngay : -khai-thang-10.2019,-co-si-so.doc

Bảng tổng hợp xem ở phía dưới

Mẫu kê khai tải ở file đính kem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CÁC BUỔI/TIẾT HỌC ĐÁP ỨNG THI THPT QUỐC GIA LỚP 10 (Từ 30/9/2019 đến 31/10/2019)
TT Giáo viên/Lớp TVA1 TVA2 TVA3 TLA1 TLA2 TLA3 TLH1 TLH2 TLH3 THS VSĐ Tổng số buổi/GV Tổng số tiết/GV Ghi chú
1 Vũ Hải Ninh 5                     5 15  
2 Nguyễn Văn Tân 4 5       5     4     18 54 nghỉ 22/10
3 Nguyễn Thu Phương 4                     4 12  
4 Trần Thị Hà 1 5 5 4               15 45  
5 Vũ Thị Mai Hoa   4                   4 12  
6 Nguyễn Thị Thu Hằng     5                 5 15  
7 Nguyễn Phương Thanh     3                 3 9  
8 Lê Thu Hiền     2   2             4 12  
9 Phạm Thùy Linh       5 4             9 27  
10 Phạm Thị Út       5     4         9 27  
11 Phạm Văn Tạo         3             3 9  
12 Nguyễn Thu Trang         5 5           10 30  
13 Bùi Thị Hòa           3,5 5   5     13,5 40,5 4/10 dạy 1,5t
14 Nguyễn Thị Thu             5         5 15  
15 Trần Thị Minh Huệ               5       5 15  
16 Lê Thị Bích Vân               5       5 15  
17 Nguyễn Công Hòa               4       4 12  
18 Lại Thị Việt Nga                 5     5 15  
19 Lê Thị Phượng                   5   5 15  
20 Đinh Thị Thùy Dương                   5   5 15  
21 Lê Thị Hồng Huệ                   4   4 12  
22 Lê Thị Hồng                     5 5 15  
23 Nguyễn Thị Hương Lan                     5 5 15  
24 Nguyễn Thị Thùy Dương                     4 4 12  
  Tổng số tiết/buổi                       154,5 463,5  

 

TỔNG HỢP CÁC BUỔI/TIẾT HỌC ĐÁP ỨNG THI THPT QUỐC GIA LỚP 11 (Từ 01/10/2019 đến 31/10/2019)
STT Giáo viên/Lớp TVA1 TVA2 TVA3 TLH1 TLH2 TLH3 TLA1 TLA2 TLA3 THS VSĐ THA Tổng số buổi/GV Tổng số tiết/GV Ghi chú
1 Bùi Thị Thúy Lan 5                       5 15  
2 Phạm Thị Minh Thúy 4           4           8 24  
3 Phạm Thị Minh Thịnh 4   4                   8 24  
4 Phạm Thị Thuần   4     5     4         13 39  
5 Ngô Thị Thanh Xuân   4                 4   8 24  
6 Trần Thị Hằng   4                     4 12 nghỉ 2/10
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy     5                 3 8 24 THAnghỉ 21/10
8 Lê Thị Phượng     4           4 5     13 39  
9 Phạm Thị Út                         0 0  
10 Hồ Viết Tân       4     5           9 27  
11 Nguyễn Công Hòa       5   4             9 27  
12 Đinh Thị Thu Huyền       4                 4 12  
13 Trần Thị Quế         4               4 12  
14 Vũ Thị Minh Ngọc         4               4 12  
15 Nguyễn Thị Thu           4             4 12  
16 Phạm Văn Tạo           5             5 15  
17 Nguyễn Văn Bình             4           4 12  
18 Man Thị Mỹ Phượng               4 5       9 27  
19 Vũ Thị Huyền Trang               5         5 15  
20 Nguyễn Thu Trang                 4       4 12  
21 Vũ Thị Mai Hương                   4     4 12  
22 Bùi Thị Hiền                   4     4 12  
23 Lê Thị Phương Thảo                     5   5 15  
24 Phạm Thị Nhung                     4   4 12  
25 Nguyễn Thị Minh                       4 4 12  
26 Trần Thị Minh Huệ                       5 5 15  
  Tổng số tiết/buổi                         154 462  

 

TỔNG HỢP CÁC BUỔI/TIẾT HỌC ĐÁP ỨNG THI THPT QUỐC GIA LỚP 11 (Từ 26/8/2019 đến 30/9/2019)
STT Giáo viên/Lớp TVA1 TVA2 TVA3 TLH1 TLH2 TLH3 TLA1 TLA2 TLA3 THS VSĐ THA Tổng số buổi/GV Tổng số tiết/GV
1 Bùi Thị Thúy Lan 3                       3 9
2 Phạm Thị Minh Thúy 3           4           7 21
3 Phạm Thị Minh Thịnh 3   3                   6 18
4 Phạm Thị Thuần   4     1     2         7 21
5 Ngô Thị Thanh Xuân   3                 3   6 18
6 Trần Thị Hằng   2                     2 6
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy     3                 4 7 21
8 Lê Thị Phượng     2         1 2 2     7 21
9 Phạm Thị Út     1             1     2 6
10 Hồ Viết Tân       4     2           6 18
11 Nguyễn Công Hòa       2   4             6 18
12 Đinh Thị Thu Huyền       3                 3 9
13 Trần Thị Quế         5               5 15
14 Vũ Thị Minh Ngọc         3               3 9
15 Nguyễn Thị Thu           3             3 9
16 Phạm Văn Tạo           2             2 6
17 Nguyễn Văn Bình             3           3 9
18 Man Thị Mỹ Phượng               3 2       5 15
19 Vũ Thị Huyền Trang               3         3 9
20 Nguyễn Thu Trang                 2       2 6
21 Vũ Thị Mai Hương                   2     2 6
22 Bùi Thị Hiền                   4     4 12
23 Lê Thị Phương Thảo                     3   3 9
24 Phạm Thị Nhung                     3   3 9
25 Nguyễn Thị Minh                       3 3 9
26 Trần Thị Minh Huệ                       2 2 6
  Tổng số tiết/buổi                         105 315

 

TỔNG HỢP CÁC BUỔI/TIẾT HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 (Từ 01/10/2019 đến 31/10/2019)
STT Giáo viên/Lớp  QG1   QG2   QG3   QG4   QG5   QG6   QG7   QG8   QG9   QG10   Tổng số buổi/GV   Tổng số tiết/ GV  Ghi chú
 
1 Phạm Văn Tạo    4,00          4,00               8,00  24,00  
2 Phạm Thùy Linh    5,00                         5,00    7,50  
3 Ngô Thị Lê Ly    4,00                         4,00    6,00 nghỉ 2/10
4 Nguyễn Thu Phương    3,00    3,00              2,00   3,00     11,00  16,50  
5 Đinh T.Thùy Dương    3,00                         3,00    6,00 3x1.5+1,5, 25/10 học cả buổi
6 Trần Thị Quế    1,00                4,00         5,00    7,50  
7 Bùi Thị Thúy Lan      4,00              4,00         8,00  24,00  
8 Nguyễn Thị Vân Anh      5,00              5,00       10,00  15,00  
9 Đinh Thị Thu Huyền      4,00                       4,00    6,00  
10 Vũ thị Minh Ngọc      5,00                       5,00    9,00 5x1.5+1,5, 28/10 học cả buổi
11 Trần Thị Hằng        4,00    4,00                 8,00  24,00  
12 Hồ Viết Tân        4,00                     4,00  12,00  
13 Nguyễn Văn Bình        5,00    5,00               10,00  15,00  
14 Vũ Hải Ninh        5,00    5,00               10,00  15,00  
15 Phạm Thị Út          4,00                   4,00  12,00  
16 Man Thị Mỹ Phượng          4,00                   4,00    6,00  
17 Nguyễn Thu Hằng          4,00                   4,00    6,00  
18 Phạm Thị Minh Thúy          5,00                   5,00  15,00  
19 Nguyễn Thị Minh          4,00      5,00           9,00  27,00  
20 Phạm Thị Minh Thịnh            5,00               5,00  15,00  
21 Vũ Thị Huyền Trang            4,00  4,00             8,00  24,00  
22 Ngô Thị Thanh Xuân              5,00             5,00  15,00  
23 Lê Thị Bích Vân              4,00       4,00       8,00  18,00  
24 Lê Thị Thanh Thơ                4,00     5,00       9,00  27,00  
25 NguyễnT.Thanh Thủy                4,00           4,00  12,00  
26 Ngô Thị Bình                  5,00         5,00    7,50  
27 Trịnh Thu Huyền                  2,00   1,00       3,00    4,50 dạy thay phương
28 Nguyễn T.Hương Lan                     3,00       3,00    4,50  
29 Lê Thị Phương Thảo                     5,00       5,00    7,50  
  Tổng số buổi/tiết                       176,00   388,50                                          -  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 887   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :