Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

NHỮNG PHRASES THƯỜNG DÙNG KHI THẢO LUẬN TRONG TIẾNG ANH
Chia sẻ :

NHỮNG PHRASES THƯỜNG DÙNG KHI THẢO LUẬN TRONG TIẾNG ANH

- Let’s begin/start with…: Hãy bắt đầu với…
- I think…: Tôi nghĩ rằng…
- Personally I think…: Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng…
- Everyone knows…: Mọi người đều biết rằng…
- In my opinion, …: Theo ý kiến của tôi, …
- As far as I know…:Theo như tôi biết…
- I don’t think/believe that…: Tôi không nghĩ rằng…
- Well, if you ask me: Vâng, nếu bạn đã hỏi ý kiến tôi 
- What I mean is…: Ý tôi là….
- Well, it depends…: Vâng, nó còn tùy…
- I must admit that…: Tôi phải thừa nhận rằng …
- I totally/ partly agree: Tôi hoàn toàn đồng ý 
- I am afraid I cannot agree with you: Tôi e là tôi không thể đồng ý với bạn về việc này 
- I don’t think so: Tôi không nghĩ thế 
- You could be right: Bạn có thể đúng 
- I don’t agree at all: Tôi hoàn toàn không đồng ý/Tôi không đồng ý tý nào 
- That’s right/wrong: Điều đó đúng/sai
- Exactly: Chính xác 
- It’s hard to say: Khó để nói (liệu rằng) …..
- What do you think?: Bạn nghĩ thế nào?
- Could you tell me ……?: Bạn có thể cho tôi biết….?
- How do you feel about…….?: Bạn nghĩ như thế nào về…?
- Could you explain to me……..?: Bạn có thể giải thích cho tôi ….?
- Excuse me, did you say that…..?: Xin lỗi, có phải bạn vừa nói rằng….?
- What’s your opinion?: Ý kiến của bạn như thế nào? 
- Would you like to say something?: Bạn có muốn nói gì không? 
- What do you mean?: Ý bạn là sao? 
- May I add something?: Tôi có thể bổ sung vài thứ được không? 
- Do you realize that ….?: Bạn có nhận ra rằng… không? 
- Sorry to interrupt, but…: Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà……
- On the one hand: Một mặt ….
- On the other hand: Mặt khác….
- Let’s get back to: Hãy quay trở về (vấn đề)….
- Where were we?: Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

 

  • Vũ Thị Huyền Trang

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 1805   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :