Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu Buổi sáng của Học sinh thực hiện từ 07/10/2019
Chia sẻ :
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Toán Văn TD
Tiết 2 Tin Hóa GDCD KNS Toán
Tiết 3 QPAN Văn Văn T.Anh CN Địa
Tiết 4 QPAN Văn Sinh Sử T.Anh T.Anh
Tiết 5 Hóa Địa Tin Hóa Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Văn Địa QPAN Toán
Tiết 2 CN GDCD TD Sử QPAN Văn
Tiết 3 T.Anh KNS T.Anh Hóa Văn
Tiết 4 TD Tin Hóa Tin Toán Địa
Tiết 5 Hóa Toán Sinh T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa TD Toán GDCD Địa
Tiết 2 T.Anh Văn T.Anh KNS
Tiết 3 Văn Sử Toán Văn QPAN TD
Tiết 4 Hóa Địa T.Anh Văn QPAN Sinh
Tiết 5 Toán Tin Hóa Tin CN SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Toán TD Hóa
Tiết 2 Hóa T.Anh Sử Văn Toán TD
Tiết 3 Địa QPAN Tin KNS CN
Tiết 4 Tin QPAN Hóa Toán Văn T.Anh
Tiết 5 T.Anh Văn Sinh Địa Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Hóa Toán Hóa
Tiết 2 Văn Hóa Văn Toán T.Anh Toán
Tiết 3 Văn Địa QPAN T.Anh GDCD
Tiết 4 Sử T.Anh Tin QPAN Văn TD
Tiết 5 Tin KNS Sinh CN Địa SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD T.Anh TD Toán TD
Tiết 2 Toán KNS CN Hóa Sử T.Anh
Tiết 3 Địa QPAN Toán Địa Hóa
Tiết 4 Văn T.Anh QPAN Văn Sinh
Tiết 5 Văn Hóa Tin Tin Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh GDCD T.Anh
Tiết 2 Địa Toán Tin CN Địa Sinh
Tiết 3 Tin Hóa Hóa KNS TD QPAN
Tiết 4 Hóa TD Văn Toán Sử QPAN
Tiết 5 Văn T.Anh Văn Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QPAN TD Địa Sử TD
Tiết 2 Hóa QPAN T.Anh GDCD Sinh
Tiết 3 Địa T.Anh Toán Toán Hóa Văn
Tiết 4 T.Anh Văn Tin Toán CN
Tiết 5 Tin Văn Văn Hóa KNS SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD QPAN KNS Sử
Tiết 2 Địa T.Anh QPAN Hóa Toán Địa
Tiết 3 CN Hóa Tin Văn TD Toán
Tiết 4 Tin GDCD Sinh Văn Hóa Toán
Tiết 5 T.Anh Văn T.Anh Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  10A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sử Địa QPAN CN Hóa
Tiết 2 Tin Hóa TD QPAN Văn
Tiết 3 GDCD Hóa Sinh KNS Văn Văn
Tiết 4 Địa T.Anh Tin T.Anh Toán TD
Tiết 5 Toán Toán Văn T.Anh SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Tin TD
Tiết 2 GDCD Văn Sinh Toán Sử Toán
Tiết 3 Tin Văn TD Toán QPAN Hóa
Tiết 4 Toán Địa Hóa QPAN Văn
Tiết 5 CN T.Anh T.Anh Văn T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD TD QPAN
Tiết 2 Văn Toán Tin Sinh Toán QPAN
Tiết 3 Hóa Hóa GDCD Tin Văn
Tiết 4 Toán Văn T.Anh Hóa T.Anh
Tiết 5 T.Anh Văn Địa Sử CN SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Toán QPAN CN
Tiết 2 Văn Địa T.Anh QPAN TD Sinh
Tiết 3 GDCD Văn Tin Toán Toán
Tiết 4 Tin T.Anh Văn Sử Toán
Tiết 5 Hóa Hóa Văn T.Anh Hóa SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin QPAN GDCD Toán Sinh
Tiết 2 Hóa QPAN Sử T.Anh TD
Tiết 3 Hóa T.Anh Toán T.Anh Văn Tin
Tiết 4 Văn TD Toán Hóa Địa
Tiết 5 Văn Toán CN Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa Tin QPAN GDCD
Tiết 2 Hóa Văn Toán QPAN
Tiết 3 T.Anh Sinh Văn Văn TD Văn
Tiết 4 Toán T.Anh TD T.Anh Sử Tin
Tiết 5 Toán CN Toán Địa SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Tin Toán Hóa Địa
Tiết 2 T.Anh Hóa Sử Toán Tin Văn
Tiết 3 GDCD Toán QPAN Toán TD
Tiết 4 Văn CN QPAN TD Văn Hóa
Tiết 5 Văn T.Anh T.Anh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh TD Toán
Tiết 2 T.Anh Toán Văn Tin T.Anh
Tiết 3 Văn QPAN Văn Toán Hóa Hóa
Tiết 4 Hóa QPAN TD Toán Địa Tin
Tiết 5 GDCD Sử T.Anh CN Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Văn Văn Địa Sinh
Tiết 2 Hóa Sử Văn T.Anh TD Hóa
Tiết 3 Văn TD T.Anh QPAN T.Anh Tin
Tiết 4 GDCD Tin QPAN Toán
Tiết 5 CN T.Anh Toán Toán Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh TD T.Anh Tin Toán
Tiết 2 Văn Sinh Toán Địa GDCD
Tiết 3 T.Anh Sử Tin Hóa T.Anh QPAN
Tiết 4 Toán Hóa Văn TD QPAN
Tiết 5 Toán CN Văn Văn SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  11A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QPAN TD Hóa TD
Tiết 2 T.Anh QPAN Toán Hóa T.Anh Tin
Tiết 3 Văn T.Anh Toán Văn Địa
Tiết 4 GDCD Sinh Sử Tin Văn Hóa
Tiết 5 Toán Toán CN Văn SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Văn Văn Tin
Tiết 2 Toán TD Địa Sinh Văn Hóa
Tiết 3 Sinh GDCD Hóa Toán Văn TD
Tiết 4 T.Anh T.Anh CN T.Anh Toán Toán
Tiết 5 Sử Sử QPAN Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa Sinh Văn Văn
Tiết 2 Toán Sử T.Anh GDCD Hóa Văn
Tiết 3 Văn TD Tin CN T.Anh
Tiết 4 T.Anh Sinh Toán Địa TD
Tiết 5 QPAN Toán Toán Sử Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Sinh Toán Toán Hóa
Tiết 2 Sinh Văn TD Toán TD
Tiết 3 Hóa CN Sử Văn GDCD
Tiết 4 Địa Hóa Toán Văn Tin Văn
Tiết 5 T.Anh Sử T.Anh T.Anh QPAN SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh TD Sử TD
Tiết 2 Sử Văn Văn Hóa T.Anh
Tiết 3 Toán Toán Văn Văn T.Anh Hóa
Tiết 4 Toán Hóa Tin T.Anh GDCD Sinh
Tiết 5 Địa QPAN Toán CN Toán SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Toán TD Toán
Tiết 2 T.Anh Văn Toán Toán T.Anh
Tiết 3 Toán Văn Tin Hóa Sử Văn
Tiết 4 Sử Hóa Sinh CN Hóa
Tiết 5 Sinh Địa QPAN GDCD T.Anh SH
   
             
             
             
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán T.Anh Toán
Tiết 2 T.Anh Địa T.Anh TD Sinh
Tiết 3 Toán Sinh Hóa Toán Sử
Tiết 4 Sử TD GDCD Văn Toán Hóa
Tiết 5 QPAN Văn Tin Văn CN SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Toán Toán T.Anh
Tiết 2 Văn Toán TD GDCD Văn
Tiết 3 Hóa TD CN Sử Sinh Toán
Tiết 4 Sinh Toán Địa Văn Tin Sử
Tiết 5 T.Anh T.Anh Hóa Hóa QPAN SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh GDCD T.Anh Toán
Tiết 2 Toán Toán Văn Toán TD
Tiết 3 Sử Toán Địa Hóa CN Văn
Tiết 4 T.Anh Hóa Sử TD T.Anh Văn
Tiết 5 Văn Sinh QPAN Tin Sinh SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán CN TD Toán T.Anh
Tiết 2 GDCD Hóa Văn Địa Văn
Tiết 3 T.Anh Sinh Toán Sử Văn
Tiết 4 Văn Sử Toán Sinh T.Anh TD
Tiết 5 Tin T.Anh Toán QPAN Hóa SH
   
             
TKB thực hiện từ 07-10-2019
  12A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán Văn Toán Hóa
Tiết 2 Toán Sinh T.Anh Văn Toán Toán
Tiết 3 Hóa TD GDCD T.Anh Sinh T.Anh
Tiết 4 Văn CN Địa TD Văn
Tiết 5 Sử QPAN Sử Tin SH
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 16492   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :