Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu buổi sáng của Học sinh thực hiện từ 02/12/2019
Chia sẻ :
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Địa Hóa GDCD
V.Anh V.Anh Bình_L Hồng Xanh Diễm
Tiết 2 T.Anh Văn Văn Tin T.Anh Toán
Thủy_A V.Anh V.Anh Tráng Thủy_A Thanh_T
Tiết 3 Toán Địa Tin T.Anh TD CN
Thanh_T Hồng Tráng Thủy_A V.Hà Ngô Bình
Tiết 4 Sử Toán TD Sinh SH
Lan_Sử Thanh_T V.Hà Bình_L Ngô Bình V.Anh
Tiết 5 Hóa          
Xanh
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa TD TD GDCD Địa
Công Hòa Hồng V.Hà V.Hà Diễm Hồng
Tiết 2 Văn Toán T.Anh Hóa Hóa
V.Anh Thanh_T Thủy_A Xanh Xanh Công Hòa
Tiết 3 T.Anh Sinh Văn Tin Toán
Thủy_A Ngô Bình V.Anh Tráng Công Hòa Thanh_T
Tiết 4 CN Tin Văn Sử T.Anh SH
Ngô Bình Tráng V.Anh Lan_Sử Thủy_A Công Hòa
Tiết 5 Toán          
Thanh_T
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Tin GDCD Văn
Diễm Ng Dương Tráng Diễm Bình_L Ng Dương
Tiết 2 Sinh Toán Địa TD Văn
Bình_L Ngô Bình Tạo Hồng V.Hà Ng Dương
Tiết 3 Địa Toán TD CN T.Anh T.Anh
Hồng Tạo V.Hà Ngô Bình Thủy_A Thủy_A
Tiết 4 Toán Hóa Sử T.Anh Hóa SH
Tạo Xanh Lan_Sử Thủy_A Xanh Diễm
Tiết 5 Tin          
Tráng
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Văn Tin TD T.Anh
Thu_H Thu_H Ng Dương Tráng V.Hà Vũ Trang
Tiết 2 Tin Toán Văn TD Toán GDCD
Tráng Tạo Ng Dương V.Hà Tạo Diễm
Tiết 3 Hóa Sử Toán CN
Thu_H Phạm Linh Lan_Sử Tạo Tr. Bình Phạm Linh
Tiết 4 Địa Sinh T.Anh Địa Văn SH
Mai Ngô Bình Vũ Trang Mai Ng Dương Thu_H
Tiết 5 T.Anh          
Vũ Trang
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh CN Toán Toán Hóa
Út Vũ Trang Tr. Bình Út Út Thu_H
Tiết 2 Văn TD Sử Văn Toán
Hằng_V Bình_L V.Hà Lan_Sử Hằng_V Út
Tiết 3 Tin Sinh T.Anh Văn GDCD
Tráng Tr. Bình Vũ Trang Bình_L Hằng_V Diễm
Tiết 4 T.Anh Địa Địa Tin TD SH
Vũ Trang Mai Mai Tráng V.Hà Út
Tiết 5 Hóa          
Thu_H
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Toán Toán Sử T.Anh
Hồng Tr. Bình Lê Hiền Lê Hiền Nhung Phương_A
Tiết 2 Địa T.Anh Tin CN Hóa
Hồng Phương_A Thắng Tr. Bình Công Hòa Đ.Huyền
Tiết 3 Tin GDCD TD T.Anh Toán
Thắng P. Hằng Diệp Phương_A Lê Hiền Công Hòa
Tiết 4 Văn Địa Văn Hóa TD SH
Bùi Hải Hồng Bùi Hải Đ.Huyền Diệp Hồng
Tiết 5 Văn          
   
             
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán Sử Toán
Phạm Linh Lê Vân Lê Vân Nhung Lê Vân Phạm Linh
Tiết 2 Văn CN Địa Địa T.Anh
Phạm Linh Hằng_V Tr. Bình Mai Mai Huyền_A
Tiết 3 T.Anh Văn T.Anh Sinh GDCD Hóa
Huyền_A Hằng_V Huyền_A Tr. Bình P. Hằng Đ.Huyền
Tiết 4 Tin Tin TD TD Văn SH
Thắng Thắng Diệp Diệp Hằng_V Phạm Linh
Tiết 5 Hóa          
Đ.Huyền
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN T.Anh Toán TD T.Anh
Thủy_V Lê Huệ Huyền_A Lê Vân Tam Huyền_A
Tiết 2 GDCD T.Anh Hóa Sử Sinh
P. Hằng Huyền_A Vũ Hương Bùi Hòa Nhung Tr. Bình
Tiết 3 Địa Toán Toán Văn Hóa Văn
Thảo Lê Vân Lê Vân Thủy_V Vũ Hương Thủy_V
Tiết 4 TD Địa Tin Văn SH
Tam Thảo Thắng Thủy_V Bùi Hòa Thủy_V
Tiết 5 Tin          
Thắng
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa CN Toán Sinh
Hoa Thảo Bùi Hòa Lê Huệ Bùi Lan Tr. Bình
Tiết 2 Tin Tin GDCD TD TD Văn
Thắng Thắng P. Hằng Tam Tam Hoa
Tiết 3 Văn T.Anh T.Anh Sử Địa
Hoa Ng.Trang Ng.Trang Nhung Thảo Bùi Hòa
Tiết 4 Văn Toán Hóa Toán Hóa SH
Hoa Bùi Lan Vũ Hương Bùi Lan Vũ Hương Hoa
Tiết 5 T.Anh          
Ng.Trang
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  10A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Toán Địa Sử
Lại Nga P. Hằng Minh_T Bùi Hòa Thảo Nhung
Tiết 2 TD Hóa Sinh T.Anh Hóa
Tam Lại Nga Bùi Hòa Ngô Bình Ng.Trang Lại Nga
Tiết 3 T.Anh Tin Tin TD Văn Toán
Ng.Trang Thắng Thắng Tam Hoa Minh_T
Tiết 4 CN T.Anh Văn Địa Văn SH
Lê Huệ Ng.Trang Hoa Thảo Hoa Lại Nga
Tiết 5 Toán          
Minh_T
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán Toán Tin Văn
Dự Quế Dự Dự Dự Bùi Hải
Tiết 2 Hóa GDCD Toán Sử CN
Quế Diễm Phượng Dự Sáu Loan
Tiết 3 Toán Tin TD Văn T.Anh
Dự Phượng Dự Ngần Bùi Hải Huyền_A
Tiết 4 TD Sinh T.Anh Văn Địa SH
Ngần Bùi Hiền Huyền_A Bùi Hải Mai Dự
Tiết 5 T.Anh     Văn    
Huyền_A Bùi Hải
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Sinh Văn Hóa
Phượng Diễm Phượng Bùi Hiền Bùi Hải Quế
Tiết 2 TD Toán T.Anh Toán Văn Văn
Ngần Lê Hiền Huyền_A Lê Hiền Bùi Hải Bùi Hải
Tiết 3 Văn Toán Toán Hóa TD
Bùi Hải Lê Hiền Lê Hiền Quế Ngần Phượng
Tiết 4 Tin T.Anh Tin T.Anh CN SH
Lê Hương Huyền_A Lê Hương Huyền_A Loan Phượng
Tiết 5 Sử     Địa    
Sáu Mai
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Toán TD Văn CN
Thuần Huyền_A Thuần Ngần Ng Dương Loan
Tiết 2 T.Anh Văn Tin Sinh Văn
Huyền_A Ng Dương Lê Hương Bùi Hiền Ng Dương Minh_L
Tiết 3 Toán Hóa GDCD Tin Văn
Thuần Minh_L Vũ Hương Diễm Lê Hương Ng Dương
Tiết 4 Toán Hóa TD Sử Toán SH
Thuần Vũ Hương Ngần Sáu Thuần Thuần
Tiết 5 Địa     T.Anh    
Mai Huyền_A
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Toán T.Anh TD Sinh
Bùi Hiền Trần Hằng Ng.Tân Trần Hằng Ngần Bùi Hiền
Tiết 2 Toán Toán GDCD Hóa Tin
Công Hòa Ng.Tân Ng.Tân Diễm Vũ Hương Dự
Tiết 3 TD Văn Văn Địa T.Anh CN
Ngần Ng Dương Ng Dương Mai Trần Hằng Loan
Tiết 4 Tin Văn Sử Hóa SH
Dự Ng Dương Sáu Vũ Hương Công Hòa Bùi Hiền
Tiết 5 Văn     Toán    
Ng Dương Ng.Tân
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa Văn CN Tin
H.Tân Đ.Dương Đ.Dương Ngô Ly Loan Dự
Tiết 2 Văn Sinh Tin Văn GDCD Toán
Ngô Ly Bùi Hiền Dự Ngô Ly Diễm H.Tân
Tiết 3 Toán T.Anh TD Văn Toán Toán
H.Tân Trần Hằng Ngần Ngô Ly H.Tân H.Tân
Tiết 4 T.Anh Sử TD SH
Trần Hằng Sáu Công Hòa Công Hòa Ngần H.Tân
Tiết 5 Địa     T.Anh    
Hồng Trần Hằng
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD Toán Sinh
Trần Huệ Lê Hiền Minh_L Tam Lê Hiền Lê Huệ
Tiết 2 Văn Văn CN T.Anh Toán Hóa
Thủy_V Thủy_V Mùi Trần Hằng Lê Hiền Trần Huệ
Tiết 3 Sử Văn TD Toán Tin Địa
Sáu Thủy_V Tam Lê Hiền Trần Hải Hồng
Tiết 4 GDCD Hóa Văn T.Anh SH
Liên Trần Huệ Thủy_V Minh_L Trần Hằng Trần Huệ
Tiết 5 T.Anh     Tin    
Trần Hằng Trần Hải
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD Toán Sinh
Vũ Ngọc Phạm Thu Tam Phạm Thu Lê Huệ Vũ Ngọc
Tiết 2 T.Anh T.Anh Sử Hóa Văn
Vũ Ngọc Ng.Trang Ng.Trang Sáu Trần Huệ Thủy_V
Tiết 3 Hóa Tin Toán Tin TD CN
Trần Huệ Trần Hải Phạm Thu Trần Hải Tam Mùi
Tiết 4 Văn Văn Toán Địa T.Anh SH
Thủy_V Thủy_V Phạm Thu Hồng Ng.Trang Vũ Ngọc
Tiết 5 Văn     GDCD    
Thủy_V Liên
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Hóa Văn Toán Văn
Ngô Xuân Ngô Xuân Lại Nga Ngô Xuân Ng.Tân Ngô Xuân
Tiết 2 T.Anh Văn TD Tin Tin
Ng.Trang Ngô Xuân Tam Trần Hải Vũ Ngọc Trần Hải
Tiết 3 TD Sử Địa Sinh T.Anh
Tam Sáu Thảo Lê Huệ Ng.Trang Vũ Ngọc
Tiết 4 Toán Hóa T.Anh Toán GDCD SH
Ng.Tân Lại Nga Ng.Trang Ng.Tân Liên Ngô Xuân
Tiết 5 Toán     CN    
Ng.Tân Mùi
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN T.Anh Hóa
Thúy Minh_L Mùi Minh_L Thúy Lại Nga
Tiết 2 Sinh Tin Sử T.Anh Tin Toán
Lê Huệ Trần Hải Sáu Thúy Trần Hải Thuần
Tiết 3 GDCD Địa T.Anh Văn Văn Toán
Liên Thảo Thúy Thịnh Thịnh Thuần
Tiết 4 TD Văn TD Văn Hóa SH
Cảnh Thịnh Cảnh Thịnh Lại Nga Thúy
Tiết 5 Toán     Toán    
Thuần Thuần
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  11A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa TD T.Anh TD
Lê Huệ Lại Nga Cảnh Thúy Cảnh Minh_L
Tiết 2 Hóa Sinh Địa Toán Văn
Lại Nga Lê Huệ Thảo Minh_L Thanh_T Thịnh
Tiết 3 Văn Toán Sử CN Toán Văn
Thịnh Thanh_T Sáu Mùi Thanh_T Thịnh
Tiết 4 Toán Tin T.Anh Tin T.Anh SH
Thanh_T Trần Hải Thúy Trần Hải Thúy Lê Huệ
Tiết 5 GDCD     Văn    
Liên Thịnh
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Hóa Văn
Ngô Bình Phạm Linh Thúy Thu_H Phạm Linh Ngô Ly
Tiết 2 Hóa Văn Sử TD T.Anh Văn
Thu_H Ngô Ly Lan_Sử Diệp Thúy Ngô Ly
Tiết 3 Sinh Toán GDCD T.Anh Địa Tin
Ngô Bình H.Tân Liên Thúy Mai Trần Hải
Tiết 4 Toán Sử CN Sinh QPAN SH
H.Tân Lan_Sử Loan Ngô Bình Khải Ngô Bình
Tiết 5 Toán   CN Toán QPAN  
H.Tân Loan H.Tân Khải
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn CN Văn Toán
Ngô Ly Ngô Ly Loan Bình_L Ngô Ly Thuần
Tiết 2 QPAN Địa CN T.Anh Văn Sinh
Khải Mai Loan Thủy_A Ngô Ly Bùi Hiền
Tiết 3 QPAN Sử Toán Sinh TD Hóa
Khải Lan_Sử Thuần Bùi Hiền Diệp Trần Huệ
Tiết 4 T.Anh Toán Toán Tin SH
Thủy_A Bình_L Thuần Thuần Trần Hải Ngô Ly
Tiết 5 Sử   T.Anh Hóa GDCD  
Lan_Sử Thủy_A Trần Huệ Liên
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Văn CN TD
Liên Bùi Hiền V.Anh Loan Diệp Phượng
Tiết 2 Sinh Sử Địa CN QPAN Văn
Bùi Hiền Lan_Sử Mai Loan Khải V.Anh
Tiết 3 Sử Hóa T.Anh Toán QPAN Văn
Lan_Sử Trần Huệ Thủy_A Lê Vân Khải V.Anh
Tiết 4 Toán Toán Toán Hóa SH
Lê Vân Phượng Lê Vân Lê Vân Trần Huệ Liên
Tiết 5 T.Anh   GDCD T.Anh Tin  
Thủy_A Liên Thủy_A Trần Hải
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh TD Hóa Toán
Minh_T Phượng Bùi Hiền Diệp Thu_H Minh_T
Tiết 2 Toán Sinh Văn Tin T.Anh
Minh_T Phượng Bùi Hiền Nguyễn Ly Lê Hương Thủy_A
Tiết 3 Toán Toán Văn Văn GDCD Hóa
Minh_T Minh_T Nguyễn Ly Nguyễn Ly Liên Thu_H
Tiết 4 QPAN Sử T.Anh CN Sử SH
Khải Nhung Thủy_A Loan Nhung Minh_T
Tiết 5 QPAN   Địa CN T.Anh  
Khải Mai Loan Thủy_A
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sử Toán Toán Văn Toán
Oanh Nhung Oanh Oanh Lê Thơ Oanh
Tiết 2 Văn T.Anh Toán QPAN CN Sử
Lê Thơ Vũ Trang Oanh Khải Loan Nhung
Tiết 3 Văn Tin QPAN CN T.Anh
Lê Thơ Bình_L Lê Hương Khải Loan Vũ Trang
Tiết 4 Hóa Hóa GDCD TD SH
Đ.Huyền Đ.Huyền Bình_L Liên Cảnh Oanh
Tiết 5 Sinh   T.Anh Sinh Địa  
Ngô Bình Vũ Trang Ngô Bình Mai
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Địa Hóa GDCD CN
Bùi Lan Bùi Lan Thảo Quế P. Hằng Mùi
Tiết 2 T.Anh Toán T.Anh TD CN
Thúy Bùi Lan Thúy Bình_L Cảnh Mùi
Tiết 3 Sinh Sử Toán Toán Sử
Lê Huệ Nhung Bình_L Bùi Lan Bùi Lan Nhung
Tiết 4 Văn Hóa QPAN T.Anh Sinh SH
Hằng_V Quế Đỗ Linh Thúy Lê Huệ Bùi Lan
Tiết 5 Văn   QPAN Văn Tin  
Hằng_V Đỗ Linh Hằng_V Lê Hương
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn Toán
Đ.Huyền Vũ Ngọc Phạm Thu Ninh Vũ Ngọc Phạm Thu
Tiết 2 Địa T.Anh TD Toán T.Anh Toán
Thảo Trần Hằng Cảnh Phạm Thu Trần Hằng Phạm Thu
Tiết 3 Hóa Văn GDCD T.Anh Sinh Sinh
Đ.Huyền Ninh P. Hằng Trần Hằng Lê Huệ Lê Huệ
Tiết 4 Sử Văn CN Sử QPAN SH
Nhung Ninh Mùi Nhung Đỗ Linh Đ.Huyền
Tiết 5 Tin   CN Hóa QPAN  
Lê Hương Mùi Đ.Huyền Đỗ Linh
   
             
             
             
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa GDCD CN T.Anh Toán
Thịnh Xanh P. Hằng Mùi Trần Hằng Út
Tiết 2 TD Toán QPAN CN Sinh
Cảnh Út Đỗ Linh Mùi Tr. Bình Vũ Ngọc
Tiết 3 T.Anh Toán QPAN Toán Sinh
Trần Hằng Út Đỗ Linh Út Vũ Ngọc Tr. Bình
Tiết 4 Văn T.Anh Địa Hóa Tin SH
Thịnh Trần Hằng Thảo Xanh Lê Hương Thịnh
Tiết 5 Văn   Sử Sử Văn  
Thịnh Lan_Sử Lan_Sử Thịnh
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN T.Anh Địa Sinh
Vũ Trang Mùi Vũ Trang Thảo Tr. Bình Bùi Hòa
Tiết 2 Tin CN TD Văn GDCD T.Anh
Lê Hương Mùi Ngần Ngô Xuân P. Hằng Vũ Trang
Tiết 3 T.Anh Hóa Toán Văn Văn
Vũ Trang Xanh Tạo Ngô Xuân Bùi Hòa Ngô Xuân
Tiết 4 QPAN Sinh Toán Toán Toán SH
Đỗ Linh Tr. Bình Tạo Tạo Tạo Vũ Trang
Tiết 5 QPAN   Sử Sử Hóa  
Đỗ Linh Sáu Sáu Xanh
   
             
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 02/12/2019
  12A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Hóa Sinh Toán Văn
Ninh Ninh Quế Tr. Bình Oanh Ninh
Tiết 2 Toán Sử T.Anh GDCD QPAN Văn
Oanh Sáu Phương_A P. Hằng Đỗ Linh Ninh
Tiết 3 Toán Hóa Địa QPAN Toán
Oanh Quế Bùi Hòa Thảo Đỗ Linh Oanh
Tiết 4 CN T.Anh Sinh TD Sử SH
Mùi Phương_A Tr. Bình Ngần Sáu Ninh
Tiết 5 CN   Tin T.Anh  
Mùi Lê Hương Phương_A Bùi Hòa
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 3713   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :