Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
Chia sẻ :

1. Thời khóa biểu của Học sinh

TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Tin Hóa GDCD
Tiết 2 T.Anh Văn Toán T.Anh Địa CN
Tiết 3 Hóa Toán TD Sinh T.Anh Văn
Tiết 4 Tin CN Sử TD SH
Tiết 5 Sử     Toán    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa GDCD T.Anh TD Địa
Tiết 2 CN Toán Tin Toán Hóa Toán
Tiết 3 Sử Văn T.Anh Văn CN
Tiết 4 Văn TD Sinh T.Anh SH
Tiết 5 Tin     Sử    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn T.Anh TD Hóa T.Anh
Tiết 2 Hóa GDCD Sinh Địa
Tiết 3 TD T.Anh Toán Sử Văn CN
Tiết 4 Sử Tin Tin Toán Văn SH
Tiết 5 Toán     CN    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin TD GDCD Văn
Tiết 2 Tin T.Anh Sinh Toán Văn
Tiết 3 T.Anh Hóa Địa Toán TD T.Anh
Tiết 4 Toán CN Sử CN Sử SH
Tiết 5 Văn     Hóa    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN Toán GDCD
Tiết 2 Sử Hóa Địa TD CN Toán
Tiết 3 TD T.Anh Sử Tin Sinh Hóa
Tiết 4 T.Anh Tin T.Anh Văn Toán SH
Tiết 5 Văn     Văn    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa TD GDCD Sinh T.Anh
Tiết 2 Hóa Toán CN Hóa TD CN
Tiết 3 Văn Tin Toán Sử Toán Văn
Tiết 4 Văn Sử T.Anh T.Anh SH
Tiết 5     Tin    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sử Toán Toán
Tiết 2 CN Tin T.Anh Sinh Văn T.Anh
Tiết 3 Văn Toán TD CN TD Hóa
Tiết 4 Văn Địa GDCD Tin Sử SH
Tiết 5 Hóa     T.Anh    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh Toán T.Anh TD CN
Tiết 2 Văn GDCD Văn Tin Hóa
Tiết 3 Tin Văn Toán Hóa Sử
Tiết 4 TD Toán T.Anh Sử Địa SH
Tiết 5 CN     Sinh    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Sử Toán Sử
Tiết 2 Toán T.Anh Tin Tin TD Văn
Tiết 3 CN Địa TD Văn GDCD
Tiết 4 Hóa Toán CN Văn T.Anh SH
Tiết 5 T.Anh     Hóa    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  10A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD CN Sử Toán
Tiết 2 CN Sử T.Anh Hóa T.Anh Toán
Tiết 3 Văn Hóa Tin TD
Tiết 4 Văn T.Anh Tin Địa GDCD SH
Tiết 5 Sinh     Văn    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Sinh CN Toán Văn
Tiết 2 Toán T.Anh TD GDCD Toán
Tiết 3 TD Văn T.Anh Địa CN Sinh
Tiết 4 Tin Văn Sử Hóa SH
Tiết 5 T.Anh          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn TD Toán CN Hóa
Tiết 2 Sinh Địa Sinh T.Anh Toán Tin
Tiết 3 GDCD Toán CN Văn T.Anh
Tiết 4 T.Anh Hóa Văn TD SH
Tiết 5 Sử          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD Toán
Tiết 2 Địa Sử CN GDCD CN Sinh
Tiết 3 T.Anh Sinh Văn T.Anh Tin Văn
Tiết 4 TD T.Anh Văn Toán Hóa SH
Tiết 5 Hóa          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh CN Toán Văn Sinh
Tiết 2 TD Sinh TD Tin CN
Tiết 3 Hóa Văn Hóa Toán GDCD
Tiết 4 Sử Văn Toán Địa T.Anh SH
Tiết 5 T.Anh          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Hóa T.Anh T.Anh CN
Tiết 2 Văn Sử CN TD Văn
Tiết 3 Toán Văn Sinh GDCD Toán
Tiết 4 Sinh T.Anh TD Tin Toán SH
Tiết 5 Địa          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán TD Toán
Tiết 2 T.Anh T.Anh Hóa T.Anh Hóa CN
Tiết 3 TD Sinh CN Văn Sử Văn
Tiết 4 Địa Tin GDCD Văn Sinh SH
Tiết 5          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Toán CN
Tiết 2 TD CN TD Sinh GDCD Văn
Tiết 3 T.Anh Sử Hóa Tin T.Anh Toán
Tiết 4 Văn Địa T.Anh Toán Hóa SH
Tiết 5 Văn          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Văn Địa TD Văn
Tiết 2 Sử Tin Văn Toán Sinh
Tiết 3 CN T.Anh T.Anh CN GDCD Hóa
Tiết 4 T.Anh Sinh TD Toán SH
Tiết 5 Toán          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN Hóa Toán Sinh
Tiết 2 Toán Toán Địa Văn Hóa
Tiết 3 Sử Văn TD T.Anh CN Tin
Tiết 4 T.Anh Văn T.Anh Sinh TD SH
Tiết 5 GDCD          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  11A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa TD Hóa T.Anh Hóa
Tiết 2 TD Sinh T.Anh T.Anh Tin Sinh
Tiết 3 CN Sử Văn CN
Tiết 4 Văn Toán Toán Toán GDCD SH
Tiết 5 Văn          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A1 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn T.Anh T.Anh Văn CN
Tiết 2 GDCD CN Sử Toán Văn Toán
Tiết 3 Sinh Địa Toán T.Anh
Tiết 4 QPAN Hóa TD Hóa Địa SH
Tiết 5 QPAN     Tin    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A2 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Văn T.Anh Văn
Tiết 2 TD Hóa Văn QPAN Sử Toán
Tiết 3 Địa GDCD QPAN Địa Hóa
Tiết 4 Toán CN T.Anh CN Tin SH
Tiết 5 Toán     T.Anh    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A3 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn TD
Tiết 2 Văn Toán T.Anh Địa Toán Hóa
Tiết 3 Văn GDCD Tin T.Anh Sử CN
Tiết 4 Địa Hóa CN QPAN Sinh SH
Tiết 5 T.Anh     QPAN    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A4 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN T.Anh TD Hóa
Tiết 2 Hóa Toán Văn CN T.Anh Sử
Tiết 3 T.Anh QPAN Văn Văn Toán
Tiết 4 GDCD QPAN Sinh Tin Toán SH
Tiết 5 Địa     Địa    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh Tin Văn T.Anh
Tiết 2 Văn Toán Sinh Sử QPAN
Tiết 3 Văn CN Toán TD QPAN
Tiết 4 Hóa GDCD Địa Hóa Địa SH
Tiết 5 T.Anh     CN    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A6 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán Sinh Tin
Tiết 2 Địa Toán GDCD TD Sử Hóa
Tiết 3 T.Anh Toán T.Anh Văn Địa
Tiết 4 QPAN CN Văn T.Anh Văn SH
Tiết 5 QPAN     CN    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A7 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán GDCD Văn Địa Toán
Tiết 2 Văn Địa CN T.Anh Toán
Tiết 3 Văn Sử QPAN Hóa Sinh
Tiết 4 T.Anh Hóa QPAN TD CN SH
Tiết 5 Tin     T.Anh    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A8 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD Toán
Tiết 2 Văn Hóa Toán Sử Địa Văn
Tiết 3 GDCD T.Anh Sinh T.Anh T.Anh Văn
Tiết 4 Tin Địa CN QPAN Hóa SH
Tiết 5 CN     QPAN    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A9 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh CN Văn GDCD
Tiết 2 QPAN Sinh Địa Văn CN T.Anh
Tiết 3 QPAN Tin T.Anh Hóa Toán Văn
Tiết 4 Địa Sử Toán TD Toán SH
Tiết 5 Hóa        
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  12A10 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD Địa CN TD Toán
Tiết 2 Địa Hóa T.Anh Hóa Sử Toán
Tiết 3 Toán Sinh Tin Văn QPAN T.Anh
Tiết 4 CN Văn Văn QPAN SH
Tiết 5     T.Anh    
   

 

2. Thời khóa biểu của Giáo viên

 

TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Bùi Hiền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A4 12A2 11A1     11A4
Tiết 2 11A2 11A4 11A2     11A3
Tiết 3   11A3 11A5     11A1
Tiết 4 11A5   12A4     11A4
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lê Huệ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A10 11A7   10A10 12A6 11A9
CC Sinh CN Sinh Sinh
Tiết 2 10A10 11A10   11A7 11A8 11A10
CN Sinh Sinh Sinh Sinh
Tiết 3   11A6     12A7  
Sinh Sinh
Tiết 4   11A8   11A9 11A6 11A10
Sinh Sinh Sinh SH
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Tr. Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A5 10A9   10A6 10A8
CN Sinh Sinh CN
Tiết 2 10A7 12A9 10A6 10A7 10A5 10A6
CN Sinh CN Sinh CN CN
Tiết 3 10A9 12A10 12A8 10A7 10A5  
CN Sinh Sinh CN Sinh
Tiết 4   10A4 10A9 10A4    
CN CN CN
Tiết 5 10A8     10A8    
CN Sinh
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ngô Bình
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A1          
CC
Tiết 2 10A2   12A5 10A4 10A3 10A1
CN Sinh Sinh Sinh CN
Tiết 3 12A1     10A1 10A2 10A3
Sinh Sinh CN CN
Tiết 4     10A1 10A2 12A3 12A1
CN Sinh Sinh SH
Tiết 5 10A10     10A3    
Sinh CN
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Nguyễn Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2     12A4      
Tiết 3     12A4 12A4    
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lê Thơ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1         12A5  
Tiết 2 12A5          
Tiết 3 12A5          
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ngô Xuân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A8   11A8 12A9   11A8
Tiết 2     11A8 12A9    
Tiết 3           12A9
Tiết 4           11A8
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ninh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A10     12A7    
Tiết 2 12A7          
Tiết 3 12A7     12A10    
Tiết 4   12A10   12A10   12A10
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  V.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A1 10A1   12A3    
Tiết 2 12A3 10A1        
Tiết 3 12A3 10A2   10A2   10A1
Tiết 4   10A2       10A1
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thủy_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A8          
Tiết 2 10A8   10A8     11A7
Tiết 3     10A8 11A6   11A6
Tiết 4 11A7     11A6   10A8
Tiết 5 11A7          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ng Dương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A3     11A4 10A4
Tiết 2           10A4
Tiết 3 10A6 11A4     10A3 10A6
Tiết 4 10A6 11A4     10A3  
Tiết 5 10A4          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ngô Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A2 12A1 12A2   12A1 12A2
Tiết 2   11A5 12A2   12A1 11A5
Tiết 3   11A5        
Tiết 4           12A2
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thịnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A8          
Tiết 2 12A8       11A9 12A8
Tiết 3   11A9     11A10 12A8
Tiết 4 11A10 11A9       12A8
Tiết 5 11A10          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Bùi Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A2       11A1
Tiết 2            
Tiết 3   11A1 11A3 11A2   11A3
Tiết 4   11A1 11A3 11A2    
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Hoa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A9          
Tiết 2           10A9
Tiết 3 10A10     10A9    
Tiết 4 10A10     10A9   10A9
Tiết 5       10A10    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Hằng_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2         10A7  
Tiết 3 10A7       12A6  
Tiết 4 10A7   12A6 10A5 12A6  
Tiết 5 10A5     10A5    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Đ.Dương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A5 11A5      
Tiết 2            
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Quế
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A1 12A6     11A2
Tiết 2   12A10   12A10   12A6
Tiết 3            
Tiết 4   11A2   11A1    
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lại Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A10 11A8 11A9 11A10   11A10
Tiết 2       10A10   11A9
Tiết 3   10A10       11A8
Tiết 4           10A10
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Đ.Huyền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A7          
Tiết 2 10A6     10A6    
Tiết 3       12A7   10A7
Tiết 4 12A5 12A7   12A5   12A7
Tiết 5 10A7          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Vũ Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2         10A8  
Tiết 3 11A4     11A4 10A8  
Tiết 4 10A9       11A3  
Tiết 5 11A3     10A9    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Trần Huệ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A6          
Tiết 2   12A2 11A6   11A6 12A3
Tiết 3     11A7     12A2
Tiết 4   12A3     11A7 11A6
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thu_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A4         12A4
Tiết 2 12A4 10A5        
Tiết 3   10A4       10A5
Tiết 4   12A1   12A1   10A4
Tiết 5       10A4    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Xanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A2   10A1 10A3  
Tiết 2 10A3 12A8     10A2  
Tiết 3 10A1     12A9    
Tiết 4         12A8  
Tiết 5 12A9          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Bình_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A6 10A5 12A2 10A5  
Tiết 2   10A3   10A3 12A5  
Tiết 3   12A2 12A5 12A6    
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Minh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A3   11A9 11A3 11A6
Tiết 2   11A9        
Tiết 3 11A10     11A10    
Tiết 4            
Tiết 5 11A6          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Phượng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A2   12A3   12A4 12A3
Tiết 2     11A1      
Tiết 3         11A2 12A4
Tiết 4     11A2   11A1 11A2
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Vũ Ngọc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A7 12A8   11A7 12A8 11A7
Tiết 2       12A7   11A8
Tiết 3           12A7
Tiết 4       11A8   11A7
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Công Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A2          
Tiết 2 11A5       11A4  
Tiết 3     11A4   11A5 10A2
Tiết 4 10A2       10A6 10A2
Tiết 5 10A6          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Bùi Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           12A9
Tiết 2            
Tiết 3     10A10     10A10
Tiết 4     12A10      
Tiết 5 12A10     12A9    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Phương_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A9       10A1
Tiết 2           10A8
Tiết 3   10A8       10A9
Tiết 4   10A1        
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Phạm Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A7   10A7   10A4 10A7
Tiết 2     10A4      
Tiết 3     12A1     12A1
Tiết 4           10A7
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A4 11A4 11A1 11A2 12A1
Tiết 2   12A1 11A3 12A4 11A3 11A4
Tiết 3   12A5 11A2   11A1 12A3
Tiết 4   12A2 12A3 12A2    
Tiết 5       12A5    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Tạo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2         10A4  
Tiết 3     10A3 10A4 12A9  
Tiết 4 10A4   12A9 10A3 12A9  
Tiết 5 10A3          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Phạm Thu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A7 11A7     12A7
Tiết 2           12A7
Tiết 3           11A7
Tiết 4       11A7    
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Út
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A5   12A8 10A5   12A8
Tiết 2     12A8     10A5
Tiết 3            
Tiết 4         10A5 10A5
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Minh_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A4 10A10       10A10
Tiết 2   12A4       10A10
Tiết 3         12A4  
Tiết 4         12A4 12A4
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A3   11A3   11A9 11A3
Tiết 2 11A9   11A9     12A2
Tiết 3            
Tiết 4 12A2     11A3   11A3
Tiết 5 12A2          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lê Hiền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A6 11A6 11A2 11A6  
Tiết 2   10A6     11A2  
Tiết 3   11A2 10A6   10A6  
Tiết 4            
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Bùi Lan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A6     12A6 10A9  
Tiết 2 10A9 12A6        
Tiết 3   12A6        
Tiết 4   10A9       12A6
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Oanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A5 12A5       12A10
Tiết 2   12A5       12A10
Tiết 3 12A10     12A5    
Tiết 4           12A5
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  H.Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A5          
Tiết 2       12A1   12A1
Tiết 3 11A5     12A1   11A5
Tiết 4         11A5 11A5
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lê Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A3 10A8 10A7 10A7  
Tiết 2   12A3     12A3  
Tiết 3   10A7   10A8    
Tiết 4   10A8        
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thanh_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   10A2 10A1 10A2   10A2
Tiết 3   10A1        
Tiết 4   11A10 11A10 11A10    
Tiết 5       10A1    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Dự
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A1     12A5 11A1 12A6
CC Tin Toán Tin
Tiết 2 11A1         11A1
Toán Toán
Tiết 3            
Tiết 4 11A1         11A1
Tin SH
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lê Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A4        
Tiết 2 10A4 10A7   10A8    
Tiết 3 10A8 10A6   10A5    
Tiết 4 12A8 10A5   10A7    
Tiết 5 12A7     10A6    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Tráng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A1      
Tiết 2     10A2      
Tiết 3   12A9 12A10      
Tiết 4 10A1 10A3 10A3      
Tiết 5 10A2          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Trần Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   11A8   11A4 11A10 11A2
Tiết 3       11A7 11A3 11A9
Tiết 4   11A6   11A5 12A2  
Tiết 5       12A1    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thắng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2     10A9 10A9    
Tiết 3     12A3 10A10    
Tiết 4     10A10 12A4    
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Trần Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A4   11A5 11A5  
Tiết 2 11A6 11A6   11A6 12A7  
Tiết 3   12A8   12A8 12A8  
Tiết 4 12A7 11A5     11A4  
Tiết 5 11A4     12A7    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Vũ Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A9 12A9 12A5     12A5
Tiết 2   10A4       12A9
Tiết 3 10A4 10A5 12A9     10A4
Tiết 4 10A5   10A5     12A9
Tiết 5 12A5          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ng.Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2   10A9 10A10   10A10  
Tiết 3 11A7 11A8 11A8   11A7  
Tiết 4 11A8 10A10 11A7   10A9  
Tiết 5 10A9          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Phương_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           10A6
Tiết 2     12A10      
Tiết 3           12A10
Tiết 4     10A6 10A6    
Tiết 5       12A10    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thúy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A9   12A1 12A1 11A10  
Tiết 2     11A10 11A10    
Tiết 3 12A6   12A6 11A9 12A1  
Tiết 4 11A9   11A9 12A6   11A9
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thủy_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A4 10A2 12A2  
Tiết 2 10A1   12A3 10A1 12A4  
Tiết 3 12A4   10A2 12A3 10A1  
Tiết 4     12A2   10A2  
Tiết 5 12A3     12A2    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Lan_Sử
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 10A5   12A1 12A8 12A2  
Tiết 3 10A2   10A5 10A3 12A3  
Tiết 4 10A3   10A4 10A1 10A4  
Tiết 5 10A1     10A2    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Sáu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 11A8 11A3 11A5   12A10  
Tiết 3 11A9 11A7 11A10   11A6  
Tiết 4 11A4 12A9 11A1      
Tiết 5 11A2          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A7   10A9 10A10 10A9
Tiết 2   10A10   12A5 12A6 12A4
Tiết 3   12A7   10A6   10A8
Tiết 4   10A6   10A8 10A7  
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A10 12A10 11A8 12A7  
Tiết 2 12A10 12A7 12A9 11A9 12A8  
Tiết 3   10A9        
Tiết 4 12A9 12A8   10A10 10A8  
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Mai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 11A3 11A2 10A5 12A3    
Tiết 3 12A2   10A4 11A1 12A2  
Tiết 4 12A3 10A7 12A5 11A4 12A5  
Tiết 5 12A4     12A4    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Hồng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A6 10A6       10A2
Tiết 2 12A6       10A1 10A3
Tiết 3   12A1       12A6
Tiết 4 11A6 11A7     12A1 10A6
Tiết 5 11A5          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  P. Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A10 12A7 10A6 12A9  
Tiết 2   10A8 12A6      
Tiết 3 12A8       10A9  
Tiết 4     10A7   10A10  
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A3          
Tiết 2 12A1       11A7  
Tiết 3   12A3 12A2   11A8  
Tiết 4 12A4 12A5 11A6   11A10 12A3
Tiết 5 11A9          
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A3   10A2 10A4 10A1 10A5
Tiết 2     10A3 11A3 11A1  
Tiết 3 11A2     11A5   11A4
Tiết 4           10A3
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Cảnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A10 12A8 11A8  
Tiết 2 11A10     12A6    
Tiết 3     11A9   12A5  
Tiết 4     11A8 12A7 11A9  
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ngần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A2 11A3 12A10  
Tiết 2 11A4   11A4 11A1 11A5  
Tiết 3 11A1          
Tiết 4 11A3   11A5 12A9 11A2  
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Diệp
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A6 12A4 12A3  
Tiết 2 12A2     10A5 10A6  
Tiết 3 10A5   10A7   10A7  
Tiết 4     12A1      
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  V.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A4 10A3 10A2  
Tiết 2            
Tiết 3 10A3   10A1   10A4  
Tiết 4     10A2   10A1  
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Tam
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A10 11A6 10A8  
Tiết 2 11A7   11A7   10A9  
Tiết 3 11A6   10A9   10A10  
Tiết 4 10A8          
Tiết 5            
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Khải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2       12A2   12A5
Tiết 3   12A4   12A2   12A5
Tiết 4 12A1 12A4   12A3    
Tiết 5 12A1     12A3    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Đỗ Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2 12A9          
Tiết 3 12A9   12A7   12A10  
Tiết 4 12A6   12A7 12A8 12A10  
Tiết 5 12A6     12A8    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A9 12A9 12A10 11A7 11A5
Tiết 2   11A7 12A7 11A5 12A9 11A6
Tiết 3 11A8 11A10 11A6 11A8 11A9 11A10
Tiết 4 12A10 12A6 12A8   12A7  
Tiết 5 12A8     12A6    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Huyền_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A8 10A3 10A8   10A3
Tiết 2   11A1 10A7 11A2   10A7
Tiết 3 11A3 10A3 11A1 11A3   11A2
Tiết 4 11A2 11A3 10A8      
Tiết 5 11A1     10A7    
   
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 06/01/2020
  Ng.Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       11A4    
Toán
Tiết 2       11A8    
Tiết 3         11A4  
Tiết 4     11A4   11A8  
Tiết 5 11A8          
   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 17802   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :