Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Công văn Hỏa tốc 737 - Nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Chia sẻ :
File đính kèm : ien-nghiem-tuc-Dien-khan-so-04-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-thuc-hien-nhiem-vu-cap-bach-phong-chong-dich-Covid-19-(737-SGDDT-CTTT--2020_1.signed).pdf ( 1093.9 KB )
Đọc ngay : ien-nghiem-tuc-Dien-khan-so-04-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-thuc-hien-nhiem-vu-cap-bach-phong-chong-dich-Covid-19-(737-SGDDT-CTTT--2020_1.signed).pdf

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :    737   / SGDĐT-CTTT

V/v thực hiện nghiêm túc Điện khẩn số 04/ĐK-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

          Quảng Ninh, ngày 27  tháng  3  năm 2020

 

          

    Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

                - Các trường có cấp Trung học phổ thông;

                         - Các cơ sở giáo dục thường xuyên;

                - Các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Điện khẩn số 04/ĐK-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường Đại học trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị) khẩn trương triển khai các biện pháp sau đây để phòng chống dịch Covid-19:

1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên (sau đây gọi chung là giáo viên, học sinh) tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; mỗi giáo viên, học sinh phải là một “chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh khi được cấp ủy, chính quyền yêu cầu.

 2. Thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Sở GDĐT, của cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc kê khai, khai báo y tế trung thực khi được yêu cầu. Phân công, giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân trong việc xây dựng kịch bản hành động ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh Covid-19.

3. Dừng ngay các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các sự kiện tập trung trên 20 người trong cùng 1 địa điểm/1 lúc; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách giữa 2 người đảm bảo từ 2m trở lên tại các địa điểm công cộng.

4. Không tham gia các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự và không tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

5. Hạn chế tối đa việc di chuyển, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan y tế.

6. Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thân nhiệt đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân (có Sổ nhật ký kiểm soát: họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) đến làm việc tại cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những tình huống bất thường. Đảm bảo tất cả mọi người đến cơ quan, đơn vị đều phải đeo khẩu trang, được sát khuẩn theo quy định.

7. Thực hiện cơ chế liên lạc thường xuyên giữa nhà trường với học sinh, phụ huynh học sinh để cập nhật thông tin sức khỏe của học sinh, học viên, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ học để thông tin, khai báo kịp thời với chính quyền, cơ quan y tế trên địa bàn khi có các tình huống phát sinh.

8. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành các biện pháp cách ly.

9.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, giảng dạy, học tập; hướng dẫn, khuyến khích giáo viên, học sinh tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

          Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;

- Sở Y tế;

- UBND các huyện, thị  xã, thành phố;

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Công đoàn  ngành Giáo dục;

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CTTT.

         KT. GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

          

(Đã ký)

 

 

 

         Nguyễn Văn Tuế

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 563   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :