Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Thời khóa biểu buổi sáng, thực hiện từ ngày 05/10/2020
Chia sẻ :
File đính kèm : 0_2020.xlsx ( 55.1 KB )
Đọc ngay : 0_2020.xlsx

 

TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Út
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A5       12A4  
CC       Toán  
Tiết 2 11A5   11A5   11A5  
Toán   Toán   Toán  
Tiết 3           11A5
          Toán
Tiết 4 12A4   12A4 Trực Ban    
Toán   Toán Cả trường    
Tiết 5       12A4   11A5
      Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Minh_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A10 10A7 Trực Ban 11A10  
  Toán Toán Cả trường Toán  
Tiết 2         10A7  
        Toán  
Tiết 3     11A10 10A7 10A8  
    Toán Toán Toán  
Tiết 4       10A8   10A8
      Toán   Toán
Tiết 5       11A10    
      Toán    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Dự
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A1   12A4      
CC   Tin      
Tiết 2 12A1   12A1      
Toán   Tin      
Tiết 3     12A1     12A1
    Toán     Toán
Tiết 4     12A5     12A1
    Tin     Toán
Tiết 5           12A1
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A3          
CC          
Tiết 2 12A9   12A9      
Toán   Toán      
Tiết 3   12A9     12A9 12A3
  Toán     Toán Toán
Tiết 4 Trực Ban 12A3 12A3   12A3  
Cả trường Toán Toán   Toán  
Tiết 5           12A3
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hiền_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A3 11A1   11A3  
  Toán Toán   Toán  
Tiết 2         11A2  
        Toán  
Tiết 3   11A1 11A2 11A2 11A1  
  Toán Toán Toán Toán  
Tiết 4   11A2 11A3 11A1    
  Toán Toán Toán    
Tiết 5       11A3    
      Toán    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Lan_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A10 12A2      
  Toán Toán      
Tiết 2   12A2     12A2  
  Toán     Toán  
Tiết 3 10A10 12A6 12A6      
Toán Toán Toán      
Tiết 4 12A6       10A10  
Toán       Toán  
Tiết 5 12A2     12A6    
Toán     Toán    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  H.Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A5          
CC          
Tiết 2   12A5     12A5  
  Toán     Toán  
Tiết 3 10A4 10A9     12A5 12A5
Toán Toán     Toán Toán
Tiết 4   10A4 10A9   10A9 10A4
  Toán Toán   Toán Toán
Tiết 5           12A5
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Tạo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A4 11A4 11A6    
  Toán Toán Toán    
Tiết 2 10A5   10A5 11A4    
Toán   Toán Toán    
Tiết 3   10A5        
  Toán        
Tiết 4 11A6 11A6 11A6      
Toán Toán Toán      
Tiết 5 11A4          
Toán          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thu_T
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       11A7 12A7  
      Toán Toán  
Tiết 2   11A7   12A7    
  Toán   Toán    
Tiết 3     11A7      
    Toán      
Tiết 4   12A7 12A7      
  Toán Toán      
Tiết 5 11A7          
Toán          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A6 10A6 11A8    
  Toán Toán Toán    
Tiết 2 11A9 11A8 11A8   11A8  
Toán Toán Toán   Toán  
Tiết 3       11A9    
      Toán    
Tiết 4     11A9 10A6 11A9  
    Toán Toán Toán  
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A10 10A2 10A2   10A1 10A1
CC Toán Toán   Toán Toán
Tiết 2   12A10 10A1     12A10
  Toán Toán     Toán
Tiết 3         12A10 10A2
        Toán Toán
Tiết 4     12A10      
    Toán      
Tiết 5           12A10
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  V.Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A3         10A3
CC         Toán
Tiết 2         12A8  
        Toán  
Tiết 3   12A8       12A8
  Toán       Toán
Tiết 4     10A3   10A3 12A8
    Toán   Toán Toán
Tiết 5           10A3
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Bình_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A5 12A6 10A5  
     
Tiết 2         10A4  
         
Tiết 3     12A10 10A4    
       
Tiết 4     12A6 12A9 12A9  
     
Tiết 5       12A10    
         
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Minh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A8        
         
Tiết 2   11A3       11A3
       
Tiết 3       11A8    
         
Tiết 4   11A1     11A6  
       
Tiết 5 11A1     11A6    
       
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Phượng_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A2 Trực Ban        
CC Cả trường        
Tiết 2   12A1        
         
Tiết 3 12A1          
         
Tiết 4 12A2 10A8 10A6   12A2 10A6
 
Tiết 5 10A8         12A2
        SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Ngọc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A7 10A3   10A7 10A7  
CC    
Tiết 2       10A3    
         
Tiết 3   Trực Ban   12A8 12A8  
  Cả trường    
Tiết 4         12A7  
         
Tiết 5       12A7   12A7
        SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  C.Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A2   11A5 11A5   11A2
CC    
Tiết 2 12A5 11A2        
       
Tiết 3           12A4
         
Tiết 4   12A4       12A5
       
Tiết 5           11A2
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  B.Hòa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A10     10A9 10A9  
CC      
Tiết 2         10A10 10A10
       
Tiết 3           11A10
         
Tiết 4         11A10 Trực Ban
        Cả trường
Tiết 5           10A10
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Phương_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A9   10A1   10A2
     
Tiết 2            
           
Tiết 3       11A4   11A4
       
Tiết 4 10A2     11A9    
       
Tiết 5 10A1          
         
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Linh_L
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A7       12A3  
CC        
Tiết 2            
           
Tiết 3            
           
Tiết 4       11A7   11A7
       
Tiết 5       12A3   11A7
        SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Dương_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           12A5
          Hóa
Tiết 2           12A5
          Hóa
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Quế
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1         10A8  
        Hóa  
Tiết 2       12A10    
      Hóa    
Tiết 3 10A8   10A5 10A5    
Hóa   Hóa Hóa    
Tiết 4     12A1 12A1    
    Hóa Hóa    
Tiết 5 12A10          
Hóa          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Nga_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A10 12A2   11A10 12A2 11A9
CC Hóa   Hóa Hóa Hóa
Tiết 2       11A8   11A8
      Hóa   Hóa
Tiết 3 11A10 11A9        
Hóa Hóa        
Tiết 4            
           
Tiết 5           11A10
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Huyền_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A4   10A3   12A9  
CC   Hóa   Hóa  
Tiết 2       Trực Ban    
      Cả trường    
Tiết 3 12A4   12A9 10A3 12A4  
Hóa   Hóa Hóa Hóa  
Tiết 4 10A4     10A4    
Hóa     Hóa    
Tiết 5           10A4
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hương_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A7          
CC          
Tiết 2 10A7         11A6
Hóa         Hóa
Tiết 3 11A6       10A10 Trực Ban
Hóa       Hóa Cả trường
Tiết 4 11A7 10A10     11A7 10A7
Hóa Hóa     Hóa Hóa
Tiết 5           10A7
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Huệ_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A6       12A6 10A6
CC       Hóa Hóa
Tiết 2     12A6   10A9 12A7
    Hóa   Hóa Hóa
Tiết 3 10A6   12A7   Trực Ban 10A9
Hóa   Hóa   Cả trường Hóa
Tiết 4            
           
Tiết 5           12A6
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thu_H
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A4 12A3     11A5  
CC Hóa     Hóa  
Tiết 2 11A4          
Hóa          
Tiết 3 12A8       11A4  
Hóa       Hóa  
Tiết 4       11A5 Trực Ban  
      Hóa Cả trường  
Tiết 5 12A3     12A8   11A4
Hóa     Hóa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Xanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A1   10A2 10A2  
  Hóa   Hóa Hóa  
Tiết 2       11A3 10A1  
      Hóa Hóa  
Tiết 3     10A1      
    Hóa      
Tiết 4 11A1   11A2   11A3  
Hóa   Hóa   Hóa  
Tiết 5 11A2          
Hóa          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thơ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1           12A4
          Văn
Tiết 2 12A4         12A4
Văn         Văn
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  V.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A1 11A2   11A2 11A1  
CC Văn   Văn Văn  
Tiết 2 11A1 11A1   11A2 12A1  
Văn Văn   Văn Văn  
Tiết 3 11A1 11A3   12A1 12A1  
Văn Văn   Văn Văn  
Tiết 4 11A3 11A3   11A3   11A2
Văn Văn   Văn   Văn
Tiết 5           11A1
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thủy_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A8     12A7    
CC     Văn    
Tiết 2         12A7 12A6
        Văn Văn
Tiết 3   11A8   12A6 12A7  
  Văn   Văn Văn  
Tiết 4   11A8   12A6 11A8 11A8
  Văn   Văn Văn Văn
Tiết 5       Trực Ban   11A8
      Cả trường   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Ng.Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2     12A3 12A3    
    Văn Văn    
Tiết 3     12A3      
    Văn      
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Dương_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A1   11A6     11A4
CC   Văn     Văn
Tiết 2   11A6     11A6  
  Văn     Văn  
Tiết 3 11A4       11A6 10A1
Văn       Văn Văn
Tiết 4 11A4 11A4     10A1 10A1
Văn Văn     Văn Văn
Tiết 5 Trực Ban         10A1
Cả trường         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Ninh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 10A3 10A2        
Văn Văn        
Tiết 3 10A3 10A4 10A4 10A2    
Văn Văn Văn Văn    
Tiết 4   10A3 10A4 10A2    
  Văn Văn Văn    
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Lê Ly
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A7 10A10 12A5 12A5  
  Văn Văn Văn Văn  
Tiết 2   10A7 10A10 12A5    
  Văn Văn Văn    
Tiết 3   10A10     10A7  
  Văn     Văn  
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thịnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A5   10A8 10A5   10A8
CC   Văn Văn   Văn
Tiết 2 Trực Ban     10A5   10A8
Cả trường     Văn   Văn
Tiết 3 12A9          
Văn          
Tiết 4 12A9         12A9
Văn         Văn
Tiết 5 10A5         10A5
Văn         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hải_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2            
           
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hoa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A9          
CC          
Tiết 2     Trực Ban   11A9 11A10
    Cả trường   Văn Văn
Tiết 3 12A2   12A2 11A10   11A9
Văn   Văn Văn   Văn
Tiết 4 11A10   12A2 11A10   11A9
Văn   Văn Văn   Văn
Tiết 5 11A9         11A9
Văn         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Xuân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A8 10A9 12A8 12A8    
CC Văn Văn Văn    
Tiết 2 12A10 10A9   12A8    
Văn Văn   Văn    
Tiết 3 12A10   10A9      
Văn   Văn      
Tiết 4           12A10
          Văn
Tiết 5           12A8
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hằng_V
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A6 11A7     11A7  
CC Văn     Văn  
Tiết 2   11A5 10A6   11A7 Trực Ban
  Văn Văn   Văn Cả trường
Tiết 3   11A5 10A6   10A6 11A7
  Văn Văn   Văn Văn
Tiết 4     11A5   11A5  
    Văn   Văn  
Tiết 5           10A6
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hằng_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A6     10A4
    T.Anh     T.Anh
Tiết 2   10A4 12A4   12A4  
  T.Anh T.Anh   T.Anh  
Tiết 3   12A5 12A5   10A5 10A5
  T.Anh T.Anh   T.Anh T.Anh
Tiết 4 12A5 12A6 10A5   12A6 12A4
T.Anh T.Anh T.Anh   T.Anh T.Anh
Tiết 5 10A4          
T.Anh          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Trang_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A9         11A5
CC         T.Anh
Tiết 2 10A9 11A4   10A10    
T.Anh T.Anh   T.Anh    
Tiết 3           10A10
          T.Anh
Tiết 4 10A10 10A9   11A4 11A4 10A9
T.Anh T.Anh   T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 5 11A5     11A5   10A9
T.Anh     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Huyền_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A3 11A3 11A6  
    T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 2 11A8 Trực Ban 10A8 11A6    
T.Anh Cả trường T.Anh T.Anh    
Tiết 3 11A3   11A8 10A8 11A8  
T.Anh   T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 4   11A7 11A7   10A8  
  T.Anh T.Anh   T.Anh  
Tiết 5 11A6     11A7    
T.Anh     T.Anh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Mai_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     10A1   10A6 10A7
    T.Anh   T.Anh T.Anh
Tiết 2 10A6   10A3 10A2 10A3 10A6
T.Anh   T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 3 10A1   10A2 Trực Ban    
T.Anh   T.Anh Cả trường    
Tiết 4     10A7 10A1 10A7 10A3
    T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 5 10A2          
T.Anh          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Phương_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A7 12A7     12A7
  T.Anh T.Anh     T.Anh
Tiết 2 12A8   12A8     12A8
T.Anh   T.Anh     T.Anh
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thúy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A9   12A9 11A9 11A9  
CC   T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 2     12A10 11A10 12A9  
    T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 3     11A9 12A9 11A10  
    T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 4     11A10 12A10 12A10  
    T.Anh T.Anh T.Anh  
Tiết 5           12A9
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thủy_A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     11A2 12A3 12A1 12A2
    T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 2 12A3     12A1 11A1 11A1
T.Anh     T.Anh T.Anh T.Anh
Tiết 3 11A2     12A2 12A2  
T.Anh     T.Anh T.Anh  
Tiết 4         11A2 12A3
        T.Anh T.Anh
Tiết 5 12A1     11A1    
T.Anh     T.Anh    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Lan_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A8          
CC          
Tiết 2   10A5   12A9   12A1
  Sử   Sử   Sử
Tiết 3 12A7     12A7   10A8
Sử     Sử   Sử
Tiết 4 12A8     12A8    
Sử     Sử    
Tiết 5 12A9     12A1   10A8
Sử     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Sáu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 10A10 11A10 11A3 11A7 Trực Ban  
Sử Sử Sử Sử Cả trường  
Tiết 3 11A8 11A4 10A7   11A5  
Sử Sử Sử   Sử  
Tiết 4 10A9 11A9 11A1 11A6 10A4  
Sử Sử Sử Sử Sử  
Tiết 5 10A6     11A2    
Sử     Sử    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A1   12A10 Trực Ban 12A3
  Sử   Sử Cả trường Sử
Tiết 2 12A6       12A3 10A3
Sử       Sử Sử
Tiết 3 12A5 12A2   12A5 10A2  
Sử Sử   Sử Sử  
Tiết 4 12A10     12A4   12A6
Sử     Sử   Sử
Tiết 5 12A4     12A2    
Sử     Sử    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1       12A1   11A7
      CN   CN
Tiết 2     11A6 12A4    
    CN CN    
Tiết 3 11A5       12A3 11A8
CN       CN CN
Tiết 4       12A2 12A5 11A10
      CN CN CN
Tiết 5       11A9    
      CN    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 10A2         12A8
CC         CN
Tiết 2 11A2       12A10  
CN       CN  
Tiết 3 12A6   11A4     11A3
CN   CN     CN
Tiết 4   12A9       11A1
  CN       CN
Tiết 5 12A7         10A2
CN         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
   
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2            
           
Tiết 3            
           
Tiết 4            
           
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hiền_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 12A4 12A4   10A4    
CC Sinh   Sinh    
Tiết 2   12A6 10A2 12A6    
  Sinh Sinh Sinh    
Tiết 3     10A3 12A4    
    Sinh Sinh    
Tiết 4   12A5 10A1 12A5    
  Sinh Sinh Sinh    
Tiết 5           12A4
          SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Huệ_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A4 11A9 11A4 10A3 11A10
  CN Sinh Sinh CN Sinh
Tiết 2       10A6   10A5
      CN   CN
Tiết 3   11A2 Trực Ban   11A3  
  Sinh Cả trường   Sinh  
Tiết 4   10A1     11A1 10A2
  CN     Sinh CN
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Tr.Bình_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A9 11A8   12A10 12A10
  Sinh Sinh   Sinh Sinh
Tiết 2     12A7   10A8 12A9
    Sinh   CN Sinh
Tiết 3   10A7 11A5   11A7  
  CN Sinh   Sinh  
Tiết 4 12A7       12A8 11A6
Sinh       Sinh Sinh
Tiết 5 12A8          
Sinh          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Ng.Bình_S
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A5   10A8 10A10 Trực Ban
  Sinh   Sinh CN Cả trường
Tiết 2   12A3     10A6 12A2
  Sinh     Sinh Sinh
Tiết 3   12A1   10A9   10A7
  Sinh   CN   Sinh
Tiết 4 12A3 12A2   10A9 12A1  
Sinh Sinh   Sinh Sinh  
Tiết 5 10A10          
Sinh          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hương_Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A6 10A9 10A10    
  Tin Tin Tin    
Tiết 2   10A8   12A2    
  Tin   Tin    
Tiết 3   12A3 10A8 10A6    
  Tin Tin Tin    
Tiết 4 10A7 10A6 10A10 10A7    
Tin Tin Tin Tin    
Tiết 5 10A9          
Tin          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thắng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 11A7 11A9 11A7      
Tin Tin Tin      
Tiết 3 11A9 11A6 11A6      
Tin Tin Tin      
Tiết 4 11A8 11A10 11A8      
Tin Tin Tin      
Tiết 5 11A10          
Tin          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hải_Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2 10A1 10A3   10A4 11A4 10A2
Tin Tin   Tin Tin Tin
Tiết 3   10A2   10A1 10A4 10A3
  Tin   Tin Tin Tin
Tiết 4   11A5   10A5 10A5 11A5
  Tin   Tin Tin Tin
Tiết 5       11A4    
      Tin    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Tráng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2   12A9 11A1      
  Tin Tin      
Tiết 3   12A7 11A3 11A1   11A2
  Tin Tin Tin   Tin
Tiết 4   12A10 12A8 11A2   11A3
  Tin Tin Tin   Tin
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Mai_Địa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     Trực Ban      
    Cả trường      
Tiết 2 10A4 10A6 10A4 11A9 11A10  
Địa Địa Địa Địa Địa  
Tiết 3 10A5 10A1 11A1   10A1  
Địa Địa Địa   Địa  
Tiết 4 10A6 10A5 10A2 10A3 10A2  
Địa Địa Địa Địa Địa  
Tiết 5 10A3          
Địa          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Thảo_Địa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A8 12A5 12A4   12A9
  Địa Địa Địa   Địa
Tiết 2 10A8 10A10 10A9 10A7   10A7
Địa Địa Địa Địa   Địa
Tiết 3 10A9 10A8 10A10 12A3   12A10
Địa Địa Địa Địa   Địa
Tiết 4     Trực Ban      
    Cả trường      
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hồng_Địa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A6 12A1     11A2 11A6
CC Địa     Địa Địa
Tiết 2 11A3         11A4
Địa         Địa
Tiết 3   11A7   11A5 12A6 12A2
  Địa   Địa Địa Địa
Tiết 4   Trực Ban   12A7    
  Cả trường   Địa    
Tiết 5       11A8   11A6
      Địa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Liên_GDCD
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A10 11A7   12A8 12A6
  GDCD GDCD   GDCD GDCD
Tiết 2     11A10     11A9
    GDCD     GDCD
Tiết 3     Trực Ban     11A6
    Cả trường     GDCD
Tiết 4 11A5   12A9     12A7
GDCD   GDCD     GDCD
Tiết 5 11A8          
GDCD          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Hằng_GDCD
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A1     10A9
    GDCD     GDCD
Tiết 2     12A2      
    GDCD      
Tiết 3           10A6
          GDCD
Tiết 4     10A8 12A3 12A4 10A10
    GDCD GDCD GDCD GDCD
Tiết 5 10A7     12A5    
GDCD     GDCD    
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 11A3   10A4 10A3   11A1
CC   GDCD GDCD   GDCD
Tiết 2 10A2   11A2     10A1
GDCD   GDCD     GDCD
Tiết 3 Trực Ban          
Cả trường          
Tiết 4 10A5         11A4
GDCD         GDCD
Tiết 5 11A3         11A3
GDCD         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Cảnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   10A8 12A10 12A9   10A10
  TD TD TD   TD
Tiết 2 12A7 12A7 10A7 10A9   10A9
TD TD TD TD   TD
Tiết 3 10A7 12A10 12A8 10A10   12A9
TD TD TD TD   TD
Tiết 4 10A8 12A8        
TD TD        
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Ngần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1     12A3 12A2 11A4 12A1
    TD TD TD TD
Tiết 2 12A2   11A4 11A1 11A3 11A2
TD   TD TD TD TD
Tiết 3 12A3     11A3 11A2 11A1
TD     TD TD TD
Tiết 4 12A1          
TD          
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Diệp
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A5   10A6 10A4 10A5
  TD   TD TD TD
Tiết 2 11A6 10A1   10A1 10A5 11A5
TD TD   TD TD TD
Tiết 3 10A2 10A6   11A6 10A3 10A4
TD TD   TD TD TD
Tiết 4 10A3 10A2        
TD TD        
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Tam
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   12A5 11A10   11A8 11A8
  TD TD   TD TD
Tiết 2 11A10   12A5   12A6 11A7
TD   TD   TD TD
Tiết 3 11A7 12A4 12A4   11A9 12A6
TD TD TD   TD TD
Tiết 4 11A9          
TD          
Tiết 5            
           
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Khải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1   11A6   11A1   11A3
  QPAN   QPAN   QPAN
Tiết 2   12A4 11A9 11A5   12A3
  QPAN QPAN QPAN   QPAN
Tiết 3   11A10   11A7    
  QPAN   QPAN    
Tiết 4 11A2 12A1 11A4 11A8   12A2
QPAN QPAN QPAN QPAN   QPAN
Tiết 5 12A5          
QPAN          
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  Linh_ANQP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
           
Tiết 2   12A8   10A8 10A2 10A4
  QPAN   QPAN QPAN QPAN
Tiết 3   10A3   12A10 10A9 12A7
  QPAN   QPAN QPAN QPAN
Tiết 4 10A1 10A7   10A10 10A6 10A5
QPAN QPAN   QPAN QPAN QPAN
Tiết 5 12A6     12A9    
QPAN     QPAN    

 

 

 

TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sử T.Anh Toán Toán
Tiết 2 Tin TD Toán TD Hóa GDCD
Tiết 3 T.Anh Địa Hóa Tin Địa Văn
Tiết 4 QPAN CN Sinh T.Anh Văn Văn
Tiết 5         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán Hóa Hóa
Tiết 2 GDCD Văn Sinh T.Anh QPAN Tin
Tiết 3 TD Tin T.Anh Văn Sử Toán
Tiết 4 TD Địa Văn Địa CN
Tiết 5 T.Anh         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa GDCD CN Toán
Tiết 2 Văn Tin T.Anh T.Anh Sử
Tiết 3 Văn QPAN Sinh Hóa TD Tin
Tiết 4 TD Văn Toán Địa Toán T.Anh
Tiết 5 Địa         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC CN GDCD Sinh TD T.Anh
Tiết 2 Địa T.Anh Địa Tin QPAN
Tiết 3 Toán Văn Văn Tin TD
Tiết 4 Hóa Toán Văn Hóa Sử Toán
Tiết 5 T.Anh         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Văn TD
Tiết 2 Toán Sử Toán Văn TD CN
Tiết 3 Địa Toán Hóa Hóa T.Anh T.Anh
Tiết 4 GDCD Địa T.Anh Tin Tin QPAN
Tiết 5 Văn         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán TD T.Anh Hóa
Tiết 2 T.Anh Địa Văn CN Sinh T.Anh
Tiết 3 Hóa TD Văn Tin Văn GDCD
Tiết 4 Địa Tin Toán QPAN
Tiết 5 Sử         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Toán T.Anh
Tiết 2 Hóa Văn TD Địa Toán Địa
Tiết 3 TD CN Sử Toán Văn Sinh
Tiết 4 Tin QPAN T.Anh Tin T.Anh Hóa
Tiết 5 GDCD         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Văn Sinh Hóa Văn
Tiết 2 Địa Tin T.Anh QPAN CN Văn
Tiết 3 Hóa Địa Tin T.Anh Toán Sử
Tiết 4 TD GDCD Toán T.Anh Toán
Tiết 5         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn Tin GDCD
Tiết 2 T.Anh Văn Địa TD Hóa TD
Tiết 3 Địa Toán Văn CN QPAN Hóa
Tiết 4 Sử T.Anh Toán Sinh Toán T.Anh
Tiết 5 Tin         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  10A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Văn Tin CN TD
Tiết 2 Sử Địa Văn T.Anh
Tiết 3 Toán Văn Địa TD Hóa T.Anh
Tiết 4 T.Anh Hóa Tin QPAN Toán GDCD
Tiết 5 Sinh         SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán QPAN Văn GDCD
Tiết 2 Văn Văn Tin TD T.Anh T.Anh
Tiết 3 Văn Toán Địa Tin Toán TD
Tiết 4 Hóa Sử Toán Sinh CN
Tiết 5     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn T.Anh Văn Địa
Tiết 2 CN GDCD Văn Toán TD
Tiết 3 T.Anh Sinh Toán Toán TD Tin
Tiết 4 QPAN Toán Hóa Tin T.Anh Văn
Tiết 5 Hóa     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán T.Anh T.Anh Toán QPAN
Tiết 2 Địa Sử Hóa TD
Tiết 3 T.Anh Văn Tin TD Sinh CN
Tiết 4 Văn Văn Toán Văn Hóa Tin
Tiết 5 GDCD     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán Toán Sinh TD Văn
Tiết 2 Hóa T.Anh TD Toán Tin Địa
Tiết 3 Văn Sử CN Hóa
Tiết 4 Văn Văn QPAN T.Anh T.Anh GDCD
Tiết 5 Toán     Tin   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Hóa T.Anh
Tiết 2 Toán Văn Toán QPAN Toán TD
Tiết 3 CN Văn Sinh Địa Sử Toán
Tiết 4 GDCD Tin Văn Hóa Văn Tin
Tiết 5 T.Anh     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC QPAN Văn Toán T.Anh Địa
Tiết 2 TD Văn CN T.Anh Văn Hóa
Tiết 3 Hóa Tin Tin TD Văn GDCD
Tiết 4 Toán Toán Toán Sử Sinh
Tiết 5 T.Anh       SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Văn GDCD Toán Văn CN
Tiết 2 Tin Toán Tin Sử Văn TD
Tiết 3 TD Địa Toán QPAN Sinh Văn
Tiết 4 Hóa T.Anh T.Anh Hóa
Tiết 5 Toán     T.Anh   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Toán TD TD
Tiết 2 T.Anh Toán Toán Hóa Toán Hóa
Tiết 3 Sử Văn T.Anh T.Anh CN
Tiết 4 Tin Văn Tin QPAN Văn Văn
Tiết 5 GDCD     Địa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh T.Anh T.Anh Hóa
Tiết 2 Toán Tin QPAN Địa Văn GDCD
Tiết 3 Tin Hóa T.Anh Toán TD Văn
Tiết 4 TD Sử Toán Toán Văn
Tiết 5 Văn     CN   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  11A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Toán TD Hóa Toán Sinh
Tiết 2 TD Sử GDCD T.Anh Địa Văn
Tiết 3 Hóa QPAN Toán Văn T.Anh
Tiết 4 Văn Tin T.Anh Văn CN
Tiết 5 Tin     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa GDCD CN T.Anh TD
Tiết 2 Toán Tin T.Anh Văn Sử
Tiết 3 Sinh Toán Văn Văn Toán
Tiết 4 TD QPAN Hóa Hóa Sinh Toán
Tiết 5 T.Anh     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa Toán TD Hóa T.Anh
Tiết 2 TD Toán GDCD Tin Toán Sinh
Tiết 3 Văn Sử Văn T.Anh T.Anh Địa
Tiết 4 Sinh Văn CN QPAN
Tiết 5 Toán     Sử   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Hóa TD T.Anh Sử
Tiết 2 T.Anh Sinh Văn Văn Sử QPAN
Tiết 3 TD Tin Văn Địa CN Toán
Tiết 4 Sinh Toán Toán GDCD Toán T.Anh
Tiết 5 Hóa       SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh Tin Địa Toán Văn
Tiết 2 Văn QPAN T.Anh CN T.Anh Văn
Tiết 3 Hóa TD TD Sinh Hóa
Tiết 4 Toán Toán Sử GDCD T.Anh
Tiết 5 Sử     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC TD Địa Văn Văn Hóa
Tiết 2 Toán TD Văn Toán Hóa
Tiết 3 Sử T.Anh T.Anh Sử Toán Toán
Tiết 4 T.Anh Sinh Tin Sinh CN
Tiết 5 QPAN     GDCD   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Tin T.Anh Hóa GDCD
Tiết 2 Sử Sinh Hóa Sinh TD Văn
Tiết 3 CN Toán Toán Văn Địa TD
Tiết 4 Toán T.Anh Văn T.Anh Sử
Tiết 5 QPAN     Toán   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC T.Anh T.Anh Văn Toán T.Anh
Tiết 2 TD TD Sinh Toán Văn Hóa
Tiết 3 Sử Tin Hóa Sử Văn QPAN
Tiết 4 Sinh Toán Toán Địa GDCD
Tiết 5 CN       SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Địa Văn Văn GDCD CN
Tiết 2 T.Anh QPAN T.Anh Văn Toán T.Anh
Tiết 3 Hóa Toán TD Toán
Tiết 4 Sử TD Tin Sử Sinh Toán
Tiết 5 Sinh     Hóa   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC Sinh T.Anh TD Hóa Địa
Tiết 2 Toán Tin Toán Sử T.Anh Sinh
Tiết 3 Văn Toán Hóa T.Anh Toán TD
Tiết 4 Văn CN GDCD Văn
Tiết 5 Sử     QPAN   SH
             
TKB buổi sáng thực hiện từ 05/10/2020
  12A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC GDCD TD Sử Sinh Sinh
Tiết 2 Văn Toán T.Anh Hóa CN Toán
Tiết 3 Văn TD QPAN Toán Địa
Tiết 4 Sử Tin Toán T.Anh T.Anh Văn
Tiết 5 Hóa       SH

 

  • Trần Thanh Hải

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 11633   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :